PRENUMERERA PÅ:

Inte flexibilitet utan stabilitet!

Begreppet mänskliga rättigheter håller på att förfalla till ett slagord som de mäktiga i världen lockar, pressar eller hotar med när de vill befästa och utöka sin egen makt.
Rätten till arbete definieras i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna som en central grundrättighet för var och en. Sverige undertecknade deklarationen på ett tidigt stadium, men har aldrig efterlevt den, eftersom verkliga mänskliga rättigheter alltid har tvingats stryka på foten när de kolliderade med rätten att äga kapital och göra profit genom att utsuga andra människor.

Poliserna fick extrabonus för våldet i Göteborg.

Polisförbundets Press INFO meddelade i ett EU-special-blad:
”Extra ersättning till kommenderade poliser
Polisledningen i Västra Götaland beslutade under pågående kommendering i Göteborg att polisman som deltar och redovisas i EU-kommenderingen i Göteborg ska erhålla ett särskilt lönetillägg om 5 000 kronor för torsdagen den 14 juni och 5 000 kronor för fredagen den 15 juni.

USA tränade italiensk polis inför Genua.

Den italienska polisstyrka som stod för de blodiga räderna mot demonstranter vid toppmötet Genua i juli hade fått särskild träning och utbildning i USA, rapporterar italienska tidningar.
Under fyra månader tränades 70 särskilt utvalda italienska polisbefäl hos polismyndigheten i Los Angeles. Även ett stort antal vanliga polismän fick gå en veckolång kurs där, bl.a. för att får expertträning i att hantera de nya USA-tillverkade aluminiumbatongerna.

NATO invaderar Makedonien.

Omkring 3 500 tungt beväpnade NATO-soldater har gått in i Makedonien. Mandatet sägs vara att avväpna de albanska rebellerna. Man får säkert för syns skull se en viss uppsamling och förstöring av föråldrade vapen. Men de finns klara bevis för att den ”Nationella befrielsearmén” (NLA) är beväpnad, utrustad och finansierad av Washington.

Efter Förenta nationerna.

Sedan nittiotalet pågår en process att marginalisera och försvaga FN. I denna ingår allt från att USA vägrar betala sin andel av organisationens budget till att allianser som NATO och mellanstatliga organ som EU använder våld mot andra länder utan erforderligt godkännande av FN:s säkerhetsråd.

Kortisar om Jugoslavien m.m..

Milosevics dödssynd
Inte tillräckligt rensat
"Reformer"
Nationalism
EU:s föregångare
Europas enade front mot bolsjevismen
CIAs hjälp i Kroatien mot serber

Ramsey Clark anklagar Haagtribunalen.

I början av augusti samtalade Ramsey Clark med Jugoslaviens tidigare president Slobodan Milosevic i ett fängelse nära Haag i Nederländerna.
Clark är en av ordförandena för Internationella kommittén till Slobodan Milosevics försvar. I kommittén ingår ett dussintal jurister från Europa och Nordamerika.

Koreatribunalen finner USA skyldigt.

Under några dagar i mitten av juni hölls i New York en internationell tribunal för att utreda USA:s krigsförbrytelser i Korea. Tribunalen har nu meddelat sin dom.
Tribunalen organiserades av Koreanska sanningskommissionen, International Action Center och Veteraner för Fred. Uppgiften var att undersöka den amerikanska regeringens brott mot det koreanska folket 1945-2001.

Washington finansierar etnisk krig på Balkan.

Det är ”Kosovo Liberation Army” (UCK, i engelsk förkortning KLA), omvandlad i september 1999 och under FN:s hägn till ”Kosovo Protection Corps” (KPC), som ligger bakom terrorattackerna kring Tetovo i Makedonien och i södra Serbien. I Makedonien utförs dessa angrepp av Ushtira Clirimtare Komtare (UCK, alltså samma förkortning som för UCK i Kosovo, på engelska National Liberation Army , NLA).

Individuell lönesättning – nyliberalernas attack på den solidariska lönepolitiken och fackföreningsrörelsen

Under hela 1990-talet har individuell lönesättning förespråkats som ett mantra av arbetsgivarna i Sverige. Speciellt inom kommun- och landstingssektorn har centralt förhandlade löner ersatts med individuella.

Ren socialism mot den belägrade socialismen.

Omvälvningarna i östra Europa var inget bakslag för socialismen eftersom det ändå inte fanns någon socialism där, anser en del på vänsterkanten. De menar att länderna inte gav något mer än bara en byråkratisk ”enparti-statssocialism” eller något i den stilen. Huruvida vi bör kalla staterna för ”socialistiska” eller inte är en definitionsfråga.

Brott mot demokratin för att försvara ”demokratin”?

”Socialdemokratin har ingenting att skämmas för och behöver inte be någon om ursäkt”, säger Enn Kokk apropå IB-affären. Och det är ju klart - har man ingen skam i kroppen, kan man heller inte skämmas för något eller be någon om ursäkt. Vet hut! Vet sjufalt hut, ni satans och ”statsnyttans” föraktliga hycklare!

Vad är det för skillnad mellan USAs diktaturer och ”diktaturer” i socialistiska länder?

Sovjetunionen har stött socialistiska regeringar i andra länder som har i och för sig haft enpartistat men de har byggt samhällen för folk (Castro, Allende, afrikanska länder), men Sovjet har inte stött någon massmördare som USA gjort ex. Pol Pot och Pinotchet.

FNs barnkonvention i Gällivare.

Sverige har godtagit den av FN antagna barnkonventionen, förra vintern blev kommunpolitikerna i Gällivare informerade om innehållet i denna konvention.
I artikel 2 heter det: ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras.”.

Svarta fläckarnas Vitbok.

Pappren på bordet – byket skall tvättas, så vill socialdemokraterna belysa sina ”smutsiga” hemligheter. Och nu kommer ”sanningen” fram om IB genom Enn Kokk:s vitbok, en ledande socialdemokrat som på sedvanligt demagogiskt sätt försöker ge sken av en objektiv-opartiskhet.

Hans brott var att han gjorde revolution, angrep privategendomen och led nederlag .

Det tar emot att kalla franska revolutionens Maximilien Robespierre (1758-1794) libe ral. Demokrat och borgerlig-revolutionär passar bättre. Robespierre försvarade det enskilda ägandet, men inte som oförytterlig, helig rättighet, utan som en relativ rätt. I december 1792 i en debatt om svälten i Paris, säger Robespierre följaktligen. "Den första samhällslagen är alltså den som garanterar alla samhällsmedlemmarna möjligheter att finnas till; alla andra rättigheter är underordnade den; egendomen har enbart införts eller garanterats för att befästa den; det är för att leva som man har egendomar."

Sociala kooperativens intresseorganisation har bildats.

Den 9-11 april 2001 var jag i Kungälv på SKOOPI:s nätverkskonferens och årsmöte.
Vad är SKOOPI?
SKOOPI är en förkortning av Sociala kooperativens intresseorganisation. Organisationen bildades i april år 2000 i Sunne, och detta var vårt första årsmöte.

SKP i arbete.

Fredagen den 24 augusti anordnade SKP Gällivare ett appellmöte med hjälp av partiordförande Rolf Hagel. Mötet samlade många intresserade och debattlystna åhörare. SKU deltog med bokbord och en peruansk musikgrupp som inramade mötet.
Rolf Hagel inledde mötet under temat
- Sverige ut ur EU – nej till EMU!
- Demokratisk folkmakt mot penningmakt!
- Internationell solidaritet –
Nej till EU:s krigsinsatser!
.

Kommunistisk festival i Danmark.

Den 18 och 19 augusti höll Kommunistiskt parti i Danmark (KPiD) sin 5:e festival.
Festivalen ägde rum i Nörrebro parken i Köpenhamn. Stämningen var bra. God mat, dans, musik, föredrag och politiska diskussioner lockade många besökare.
Vi var tre personer från SKU Malmö på festivalen och tog tillfället i akt att umgås med ungkommunister från KpiD ungdom och även kamrater från Norges Kommunistiska Ungdomsförbund (NKU) som fanns på plats.

Protester mot TABD- mötet och andra aktiviteter.

TABD står för ”Transatlantic Business Dialogue” som är en organisation av högt uppsatta företagsledare från EU och USA. TABD är en utpräglat nyliberal lobbyorganisation. På dess dagordning finns en mängd krav som går ut på att avskaffa alla ”handelshinder” - lagarna och reglerna om arbetsrätt, konsumentskydd och miljöskydd.

Från Västkusten
- LITE NYTT

Vid det stora EU-toppmötet i Göteborg kunde vi alla se när Göran Persson träffade Tony Blair. Då upprepades vad vi skymtat vid tidigare möten, men nu tydligare. Persson omfamnade Blair och log, ungefär som när jag och säkert många andra i unga år efter en tids bortovaro kommer hem till våra käraste. Scenen vid EU-mötet tyder på att Persson är en stor beundrare av Blair.

"Kamrat Michel"

I början av sommaren medgav Frankrikes socialistiske premiärminister Lionel Jospin att han länge varit aktiv i en s.k. trotskistisk organisation, Internationella Kommunistorganisationen, OCI.
Det har visserligen tidigare gått rykten om Jospins medlemskap, fast Jospin har då förnekat det och sagt att man förväxlat honom med hans bror.

Från socialistisk paternalism till klassamarbete.

I Ryssland har en ny arbetsrättslagstiftning med graverande försämringar för de arbetande och inskränkta fackliga rättigheter i första behandling piskats igenom duman - och det med hjälp av ledande funktionärer inom "Rysslands federation av oberoende fackföreningarna" (FNPR). Man undrar vad det är för slags fackförening som hjälper till att såga av den gren den själv sitter på.

SKP om händelserna i USA.

Sveriges Kommunistiska Parti fördömer attackerna mot det civila samhället i USA den 11 september. Vi beklagar offren för denna terrorakt och det stora mänskliga lidandet som vållats på samma sätt som vi känner medlidande och vrede med offren för terror och övergrepp överallt i världen.

 

 

 

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU