PRENUMERERA PÅ:

Parti och Riktpunkt behöver ditt stöd!

När en månad återstår av detta år ligger kampfondsredovisningen vid nästan 100.000 kr. Detta är inget dåligt resultat när man betänker att det bland bidragsgivarna inte finns några som fått fallskärmsavtal eller liknande fantasiinkomster. Tvärtom har medlemmarna i det kommunistiska partiet och dess sympatisörer varit bland dem som fått sin levnadsstandard kraftigt försämrad, tack vare fallskärmsutlösarna och annan reaktionär politik.
Genomslag av EU-anslutningen och konsekvenserna av privatiseringar och neddragningar har bidragit och bidrar varje dag med nya pålagor, höjda telekostnader och elavgifter, ökade kommunala taxor och dyrare kommunikationer – allt går i samma riktning.
För vårt parti betyder det konkret att framställningen av trycksaker och porto och hyror formligen äter upp våra pengar. Alla arbetsuppgifter som är möjliga utförs idag helt ideellt. Vårt parti har inga lönekostnader. Med andra ord, sparmöjligheter är obefintliga.
Därför tvingas vi som så många gånger tidigare att vädja till våra medlemmar och sympatisörer att ge en extra slant innan julen.
Vi behöver vår tidning Riktpunkt och pengar för att i olika former kunna sprida vår politik och delta i kampen mot ytterligare nedskärningar och, som nu till exempel, i kampen för en folkomröstning om EU-författningen.
Den kommunistiska pressen har under sin 100-åriga historia alltid burits upp av klassmedvetna människor, men alltid fått kämpa med kniven på strupen och kronofogden på låset. Vår tidning i all sin anspråkslöshet bär rörelsens tradition vidare, och så ska det förbli.
Vi behöver en riktpunkt kanske mer än på länge.
Ge ditt bidrag, stort som litet, allt efter din förmåga.
SKP:s postgiro är 421 53 84-1
Rolf Hagel

PS. En hälsning i Riktpunkts jul- och nyårsnummer är såväl en politisk markering som ett välkommet ekonomiskt tillskott. Och så vädjar vi om en så snar inbetalning som möjligt av nästa års prenumeration av Riktpunkt. Helåret kostar 200 kr.

Därför säger vi Nej till ”Konstitutionen för Europa”

Vårt parti liksom kommunister i många andra europeiska länder tillbakavisar den så kallade ”EU-författningen” i sin helhet och av principiella skäl. Vi gör det därför att denna text definierar alla grundläggande rättigheter som tillhör en stat och som tillfaller ett parlament och en regering. Det handlar, som beteckningen ”konstitution” signalerar, om ett grundningsdokument för en stat. Grundandet av det förenade Europa förutsätter och framtvingar samtidigt avskaffandet av medlemsländernas självbestämmande och suveränitet.. .

Rapport från PS-möte

Partistyrelsen i Sveriges Kommunistiska Parti höll den 31 oktober möte. Partistyrelsen gjorde en utvärdering av folkomröstningsresultatet och våra insatser i den. Det konstaterades att partiet på många orter gjort goda insatser som bidrog till den överväldigande nej-segern. En nej-seger som innebär att framför allt det arbetande folket har avvisat den nyliberala politik som är EU:s kännetecken. Men också att dom vill slå vakt om den offentliga sektorn och det sociala välfärdssystemet som arbetarrörelsen under lång tid har byggt upp i vårt land.

Öppet brev till: Justitieminister Tomas Bodström

Nyligen har den svenska polisen till sina tjänstepistoler infört en ny ammunition av modell hålspetskula (halvmantlad). Den tidigare typen av ammunition var av så kallad helmantlad kula. Skillnaderna mellan dessa är att när hålspetskulan träffar så bromsas den upp och svampar upp vävnader till fördubblad diameter.Vid jakt på högvilt är halvmantlad kula det enda som får användas för att djuret skall dö så fort som möjligt.

EU-parlamentet vill skynda på privatiseringen av järnvägarna

”Det drar ihop sig till kamp om EU:s järnvägar. Europaparlamentet vill snabba på avregleringen av både gods- och passagerartrafiken. Men ministerrådet bromsar.” Det skriver tidningen Riksdag och Departement i sitt nummer 2003-10-23.
Den 23 oktober 2003 röstade parlamentet för andra gången för an snabbare avreglering av ”järnvägsmonopolen”, alltså offentligt ägda transporter. Parlamentet vill att all godstrafik ska vara privatiserad och öppen för in- och utländska ägare år 2006 och när det gäller passagerartrafik år 2008.

EU aktuellt.

Bakslag för miljöpolitiken på EU-toppmöte
Ett förslag på mindre hård reglering av kemikaliepolitiken i EU ska behandlas av EU:s konkurrenskraftsråd i tället för miljörådet.
Som väntat har EU-kommissionen beslutat att inte bötfälla Frankrike för brott mot EU-reglerna i EMU:s stabilitets- och tillväxtpakt för tredje året i rad. Frankrike får ett år till på sig att minska sitt budgetunderskott till under 3 procent från nuvarande 4 procent. Frankrike har redan sagt att man kommer också att trotsa det nu aktuella kravet på åtstramningar på ca 55 miljarder kronor. Så långt så bra.

Mexiko, frihandel och EU.

På Rosenbad i Stockholm och i EU-borgen i Bryssel hörs glädjerop nästan dagligen: EU skall utvidgas! Med tio nya medlemsstater skall drömmen om en paneuropeisk union äntligen bli verklighet. Samtidigt tas det fram en ny EU-grundlag som ger de små nationerna betydlig mindre makt i unionen och befäster de stora ländernas grepp, dvs. storkapitalets övertag. Men denna typ av motsägelser är inget att bry sig om för dem som inte är rädda för utvecklingen.

Nedskärningar och försämringar i psykiatrin.

Det finns olika delar av psykiatrin: Rättsspyk, landstingspsykiatri och kommunal psykiatri. Olika huvudmän har ansvar för olika delar.
Jag arbetar i Årsta-Enskede inom den kommunala delen av psykiatrin. Vi tar hand om dem som är utskrivna från de mentalsjukhus som stängdes enligt psykiatrireformen. Ett mycket stimulerande och krävande arbete. När den delen blev kommunstyrd 1995-1996 hade vi bra och tillräckliga resurser för att fullfölja vårt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

För EU är Chile en förebild för Latinamerika

”Chiles skuld till utlandet är nu 21 miljarder dollar (ungefär 160 miljarder kronor), per invånare en av de högsta i världen. Det betyder att pengar strömmar ut ur landet i form av stora räntebetalningar. Tillsammans med återföring av vinster till utländska ägare innebär detta en brist på investeringskapital – i synnerhet inom den offentliga sektorn –som kommer att fortsätta länge.”

Protestera mot svensk vapenexport!

Jag jobbar hårt med mina protester mot vapenexport till krigförande länder. Indien, USA och Storbritannien är ju några av de aggressiva stater Sverige skickar vapen till. Det befrämjar knappast freden.
En gång om dagen skickar jag ett mejl till ISP, den myndighet som beslutar om vapenexporten och som svenska regeringen gömmer sig bakom.
En enkel protest: Härmed protesterar jag mot …

Protest mot Sveriges utrikespolitik

Jag har i tidigare brev protesterat mot svenska regeringens brott mot gällande vapenlagar. Jag har då först och främst i åtanke vapenexporten till krigförande länder.
Jag har också ifrågasatt statsministerns hållning till Irak-kriget och palestinakonflikten. Jag har fått svar.

Bäste herr statsminister.

Jag är lågavlönad. Jag reder mig. Men jag skulle behöva förbättra min ekonomi. Jag vill sälja droger.
Ja, jag vet. Det är olagligt. Det är omoraliskt. Droger skadar och dödar människor. Men min ekonomi förbättras.
Varför ska jag straffas?

Sveriges utrikesminister utpekar Palestina som hotet mot världsfreden.

Sveriges Radio P1, Tomas Rahmberg, i Lördagsintervju med utrikesminister Laila Freivalds den 14 november 2003.
Tomas Rahmberg :EU-kommisionen har låtit fråga EU-medborgarna vilket land som utgör det största hotet mot världsfreden. Har du sett den undersökningen?
Laila Freivalds :Nej, det har jag inte.

Connex förstör vårt bästa skämt.

Connex anställer Gunnar Schön. Ibland lyckas även Connex överraska oss på facket. Nu har de överträffat sig själva. Vi har internt skämtat att vi skulle få se Gunnar Schön i korridorerna på Connex sedan han fick sparken som Vd i SL. Nu är det verklighet

”Välfärden”!?

Sveriges regerande ser gärna att vårt land betraktas som välfärdslandet nr:1, det så kallade ”folkhemmet”. Många andra benämningar finns på landet där solidaritet och omtanke präglar det vardagliga livet.
Men det innehåll som omfattar de vackra benämningarna visar sig i verkligheten vara skörare än äggskal. Vid minsta beröring och skrapning på ytan så spricker hela ägget.

Två partibröder.

Görans Perssons kollega i Storbritannien, Tony Blair, litar inte heller på sitt folk. Även Blair vägrar att utlysa folkomröstning om ”EU-konstitutionen”.
Det råder stor tveksamhet i överhuset om medlemskapet i EU. Såväl av ekonomiska som politiska skäl vore det bättre att utträda ur unionen, hävdar starka krafter i överhuset.

PRO varnar för ytterligare nedskärningar

PRO varnar i en skrivelse statsminister Göran Persson, socialminister Lars Enqvist och ledarna för de politiska partierna i riksdagen för ytterligare nedskärningar i vård och omsorg.
1993 genomförde PRO en omfattande namninsamling mot nedskärningarna som samlade 400 000 namnunderskrifter. Det här skedde under den senaste helborgerliga regeringsperioden med en ökänd statsminister Carl Bildt.

Rysk premiärminister sålde i hemlighet landets vapenuran till USA

I Pravda nr 117 den 14-15 oktober 2003 rapporteras om en skandal 1993. Premiärminister Tjernomyrdin lyckades då sälja huvuddelen av det ryska försvarets uranlager till USA för bara knappt tolv miljarder dollar, vilket inte är mer än en tusendel av dess marknadsvärde. Affären mellan länderna gjordes upp i hemlighet och är än idag okänd för allmänheten. Det rörde sig om 500 ton uranium, i själva verket allt som hade upparbetats de senaste 50 åren.

Kärnvapenhotet mot Korea kan bara avvärjas genom direkta förhandlingar!

USA och Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea) befinner sig fortfarande i krig med varandra därför att USA vägrat sluta fred och ersätta vapenstilleståndsavtalet från 1953 med ett fredsavtal. Dessutom har USA i stor omfattning placerat ut kärnvapen i och kring södra Korea.

Ställa väckarklockorna på väckning..

"Vår dröm, eller snarare vårt mål, är att leva i ett riktigt socialistiskt samhälle, med allt vad det innebär… Men för att nå det målet krävs en lång och beslutsam kamp. Vi måste därför få folket att förstå att det inte längre räcker med att bara hålla med om vår ideologi, de måste kämpa för den också!". Så svarar Mary, en medlem av det grekiska kommunistpartiets (KKE) ungdomsorganisation KNE, när jag frågar om vad hon och de tusentals medlemmarna i KNE vill uppnå med sin, inte alltid smärtfria, kamp.

Skandalös behandling av handbollsungdomar på Södermalm i Stockholm

Stockholms politiker har beslutat att det skall byggas bostäder på Åsö torg på Södermalm i Stockholm. De skall byggas på marken bredvid nuvarande Skatteskrapan där Åsö-hallen ligger idag.
Att bygga bostäder är väl i och för sig behjärtansvärt, problemet är bara det att i Åsö-hallen bedriver IK Bolton handboll för sina ungdomar.

Öppet brev till Regeringen och riksdagspartierna.

Svenska folkets övertygande nej till EMU markerade ett avståndstagande från det odemokratiska EU-projektet. Folket röstade för demokrati och mot den nyliberala politik som EU står för och som inneburit omfattande nedskärningar och privatiseringar inom den offentliga sektorn. EU:s krav på budget i balans upplever befolkningen med försämrad sjukvård, omsorg och skola och högre avgifter på kommunikationer, el och många andra samhälleliga tjänster.

1 november, ett steg framåt för SKU

Lördagen den 1 november höll Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) Rikskonferens. Ungkommunister från Malmö i söder till Gällivare i norr var samlade i Stockholm. SKU finns nu utspridda på en rad orter i stora delar av landet. Intresset för SKU har under det gångna året ökat kraftigt, medlemsantalet har ökat, vilket märktes på konferensen och antalet deltagare.

SKU:s 100års jubileumsskrift kan nu beställas av förbundscentralen

Sätt in 20 kr på SKU:s postgiro nr. 1637412-6
Jubileumsskriften är i A4 format, med 40 sidor, svartvitt + omslag i färg.
Märk talongen med din adress så har du skriften inom ett par dagar.

Följ med på LL demon i Berlin!

Den 11 januari så kommer det årliga minnes marschen av Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg, som 1919 mördades på order av de tyska socialdemokraterna, att hållas i Tyskland, Berlin. Demonstrationen är inte bara en minnesdemonstration för att hedra Liebknecht och Luxemburg, utan också en kraftfull demonstration mot krig och imperialism, för fred och socialism. SKU kommer som vanligt att åka ditt ett gäng.

Stoppa rasismen - Salem nazistfri zon!

Lördagen den 6 december 2003
Rönninge torg
Pendeltågstation Rönninge

 

Varför SKU?


Från Västkusten
- LITE NYTT

LO har beslutat att i årets löneuppgörelser skall löneökningarna varai i kronor och inte procentuella. Procentlinjen missgynnar lågavlönade, har man upptäckt. Principen är självfallet riktig. Nu har man också fått ett riktmärke. Riksdagsledamöternas nya löner är ett sådant.
GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU