Svenska folket mot NATO-anslutning

Stödet för ett svenskt Nato-medlemskap minskar för första gången sedan 1994. Endast 22 procent av svenska folket vill att Sverige ska gå med i Nato. Nästan dubbelt så många, 43 procent, är emot. I alla partier förutom moderaterna tar en majoritet ställning mot Nato. Denna undersökning gjordes innan Nato-bombplan överföll Jugoslavien. Man kan utan tvekan utgå ifrån att Nato-motståndet ytterligare har ökat under de senaste veckorna.

Reaktionen är en logisk följd av Nato:s terrorkrig mot Jugoslavien, som bidrar till att öppna allmänhetens ögon för verkligheten. Under de senaste åren har regeringen och många andra högerorienterade politiker gjort stora ansträngningar för att framställa Nato som ett "fredsprojekt". Under fanan av "Partnerskap för fred" fördes Sverige öppet allt närmare den USA-dominerade krigspakten. Många männi-skor började tro på propagandan att slutet på det kalla kriget skulle innebära ökad säkerhet - en propaganda som spreds från moderaterna till vänsterpartiet. Men nu har det kalla kriget ersatts av ett blodigt hett krig, utlöst av Västmakterna alldeles inpå knuten! Tankarna förs tillbaka till Vietnam. Sverige, som inte (öppet) varit delaktig i ett krig sedan nästan 200 år, håller plötsligen på att dras med i USA:s vålds- och krigspolitik. Det finns många fakta som bevisar detta - allt från anpassning av militärstrukturerna, över integrering av den svenska militärindustrin till den öppna politiska underordningen under Nato, d v s USA.

Svenska folket säger nej till denna utveckling - i motsats till vår regering, som direkt och indirekt stöder Nato-kriget och endast retoriskt använder floskeln att "det inte är aktuellt" med Nato-medlemskap. Detta betyder att regeringen inte vill mobilisera ett enda sakargument mot Nato - ställningstagandet dikteras endast av opinionsläget. Därför är det så viktigt att svenska folket tydligt och högt säger ifrån: Nej till svenskt medlemskap i Nato! Nej till Nato:s krigspolitik.

I en saklig artikel på DN-debatt 19.04.1999 redovisar Ulf Bjereld resultaten för den senaste SOM-undersökning (Samhälle Opinion Massmedia) och anmärker på ett intressant faktum: Han berättar att liknande undersökningar under de senaste åren genomförts regelbundet och av flera undersökningsinstitut, vilket ökat trovärdigheten i mätningarna. Resultaten har varit tämligen lika för alla. Med ett enda - betecknande - undantag.

"...en mätning beställd och till dels utformad av USIA (United States Information Agency), en organisation med den officiella målsättningen att `stödja USA:s utrikespolitik och nationella intressen utomlands´. Denna mätning genomfördes i oktober 1998 och visade resultat som gick på tvärs med alla tidigare mätningar, genom att hela 55 procent av de tillfrågade förespråkade ett svenskt Nato-medlemskap. Mätningen blev mycket omdiskuterad och själv kritiserade jag den bl a för att ha ett litet urval (endast 500 svarspersoner) samt ledande frågeformuleringar och skeva svarsalternativ."

Massmedia hade förstås stort slagit upp denna mätning i oktober i fjol som viktig sanning, den kritiska debatten däremot nådde knappast ut till allmänheten. Och detta ställningstagande för USA:s politik är karaktäristiskt för den svenska nyhetsförmedlingen.

Bör Sverige söka medlemskap i Nato (procent)

År

Bra förslag

Varken eller

Dåligt förslag

1994

15

37

48

1995

17

37

46

1996

21

34

45

1997

24

38

38

1998

22

35

43

Källa DN

RIKTPUNKT NR:6