Om borgerlig dominans i media

Den borgerliga dominansen över det tryckta ordet i Sverige är förlamande. Enbart familjen Bonnier äger själva inte mindre än 11 dagstidningar med Expressen och Dagens Nyheter som flaggskepp. Förutom detta äger man landets största bokförlag, TV4 samt de flesta av vecko- och månadstidningarna som utges i Sverige. Som lök på laxen äger man också rättigheterna till de filmer som skall visas på biografer eller säljas på video genom sitt ägarskap av Svensk Filmindustri (SF). I Göteborg, rikets andra stad, är det lika illa, där ägs pressen av familjen Hjörne som sedan årtionden varit direkt styrande av Folkpartiet.

Genom denna enorma dominans bestämmer därför de borgerliga medierna vilka frågor som skall diskuteras. Med jämna mellanrum planterar man därför s.k. ickefrågor som skall diskuteras på ledarplats och i TV-sofforna. Ett exempel på en sådan ickefråga är pratet om att kvotera in kvinnor i börsbolagens styrelser. Precis som om Bonnier skulle ge ut fler arbetarromaner därför att förlagsdirektören är en kvinna, Eva Bonnier. På samma sätt bestämmer man vilka frågor som inte skall diskuteras. Man har t.ex. bestämt att slopandet av den allmänna värnplikten för att införa en yrkesarmé inte skall diskuteras, vilket det inte heller görs. Av arbetarrörelsen har det alltsedan 1901 betraktats som en demokratisk säkerhetsventil med en värnpliktsarmé.

Alla krafter som verkar mot denna politiska fördumning av arbetarklassen måste stödjas. Tidskriften Riktpunkt är en del av den kraft, om än liten, som står emot den politiska fördumningen av arbetarklassen. Detta garanteras av tidskriftens socialistiska målsättning.

Då det ligger i Byggnadsarbetarnas omedelbara intresse att den socialistiska idétraditionen inte försvinner föreslår jag att Byggnads avdelning 26 anslår ett bidrag på 6000 kronor till Riktpunkt.
Bidraget sätts in på plusgiro 4215384 – 1

En framställan som en enig avdelningsstyrelse beslutade att bifalla den 24:e juni.
Lars Lundberg