DKP´s Kongress 23-24 februari 2008

" Massarbetslöshet och eländet i världen möter allt oftare också människorna i de högutvecklade kapitalistiska länderna. "Vinnarna" av dessa kriser är ånyo de transnationella koncernerna och bankerna.....
Jakten efter maximal profit med hjälp av låglöner, offentliga subventioner, skattebefrielse, låga skatter,....
Ansvaret bär CDU/CSU- vänner liksom SPD (Socialdemokraterna), liksom "De gröna" och FDP.  De har alla skapat detta EU till förmån för kapitalet, därför är också deras solidaritet ingenting annat än hyckleri. "

Detta är ett citat, ur Ordförande Heinz Stehrs tal till DKP, Tysklands Kommunistiska Partis 18e Partikongress i "Röda" Mörfelden- Walldorf, utanför Frankfurt.
Ordförande Stehr fortsatte att tala om kampen för att behålla arbetsplatser i hemorten och att det knappt förekommit några verkningsfulla fackliga åtgärder mot storkoncernerna.

Också kampen för 35 timmars arbetsvecka inom metallindustrin i östra Tyskland förlorades. Flertaliga aktioner mot splittringen av Telekom, kunde inte vinnas. Till orsakerna härför bidrar rädslan för de eventuella följderna av en hård kamp, ett nederlag och förluster, ända in i Hartz IV- status  (en sammanslagning av arbetslöshetsersättning och socialhjälp som för den enskilde drabbade individen ligger på en nivå, långt under existensminimum).

...." rädsla gynnar "försiktighetsmentalitet" , medan utvecklingen av klassmedvetenhet verkar i motsatt riktning.     ......Vi drar slutsatsen att fackföreningsrörelsen stärks och kan se tillvaron ur nya perspektiv, när den entydigt och varaktigt företräder klassintressen och därtill också är beredd att sätta in både nya och hårda kampformer.

....klassmedvetenheten växer hos en säker men ännu liten del av arbetarklassen. Antikommunism förlorar i klang. Beredskapen att slåss för antikapitalistiska positioner utåt, visar sig vid aktioner tydligare än förut. För denna del av arbetarklassen finns inte kunskapen om de verkliga samhälleliga orsakerna och sammanhangen ännu.

Också de unga människor som varje dag blir matade med den borgerlig propaganda om att anpassa sig, använda sina armbågar, och uteslutande mobilisera sina egna krafter och hålla sig neutral i politiska frågor. ......Just dessa unga behöver i DKP en tryggg hembygd, att vända till, för att få hjälp och understöd samt politisk och organisatorisk styrka.

......Kapitalismen har inga svar att ge på de allt djupare skillnaderna i samhället och framtidsutmaningarna i folkflertalets intresse. Inte bara de ekonomiska och sociala  skillnaden växer, också de naturliga grundförutsättningarna för vårt liv hotas. Alternativen är, som Rosa Luxemburg formulerade: Socialism eller Barbari.

I sitt en timmes långa tal, tog Heinz Stehr också upp den Antikommunistiska kampanjen som DKP´s första Landtagsledamot i Niedersachsen Christel Wegner utsatts för. efter en intervju gjord av ARD´s politiska program "Panorama" som brutits upp för att sedan  felciteras. Ändamålet var naturligtvis att gynna den antikommunistiska kampanjen och bryta DKP´s samarbetet med "Die Linke", genom att försöka sticka in en kil mellan dem. I sitt eget tal till Kongressen tackade Christel de delegerade och gäster för det solidariska stöd som hon emottagit. Trots motsatta krav, har hon beslutat att beträda sitt Landtagsmandat och till Parlamentet, enligt partiet Die Linkes valprogram. Hennes uttalande hälsades med starka applåder.

Kvällen innan, under den Internationella Konferensen, antog de utländska gästerna ett gemensamt uttalande, till stöd för Christel: I de flesta av våra länder är det normalt att kommunister är representerade i Parlamentet. Vi hoppas att det också ska bli normalt i Tyskland.
Huvudsyftet med den antikommunistiska kampanjen är att få bort det organiserade, solidariska understödet, för de anställda inför kommande strejker inom offentlig sektor och stålindustri, att oskadliggöra planerade protester mot Bundeswehrs Afghanistaninsats och andra "insatser" och därigenom förminska motståndet till den privata egendomsrätten till produktionsmedlen.

Många på Kongressen blev nog en smula förvånade när den socialdemokratiske Borgmästaren i Mörfelden- Walldorf, Bernard Behr med orden: Liebe Genossinnen, Liebe Genossen (Kära Kamrater i femininum och maskulinum) hälsade DKP välkommet till sin stad. Han tog sig tid och berättade och rekommenderade ett besök av de många minnesmärken som rests i staden av arbetarerörelsen.

DKP/Linke Liste intar 5 platser av 45 platser i stadfullmäktige och har dessutom en magistratmedlem (rådsmedlem). Sedan 39 år tillbaka utger DKP tidningen "Blickpunkt", vilken går ut till alla ca. 50. 000 hushåll.  
(Till det intressanta ämnet om DKP´s aktivitet och långa historia i Mörfelden, vill jag återkomma under våren, med en annan artikel)

Kongressen var för övrigt välbesökt av media, med ivriga filmteam och journalister, där bl.a Frankfurter Rundschau och Der Spiegel närvarade. I kongressen deltog 175 delegater samt 28 internationella gäster, bl.a. från Kuba, Equador, Colombia, Panama, Tjeckien, Tjetjenien, Italien,Spanien Danmark, Finland och Sverige, såväl som 18 progressiva tyska organisationer, vilka visade ett växande intresse för DKP.

Kjell Bygdén
Internationell Sekreterare- SKP