De kriminellt sjuka.

Regeringen fortsätter sin kampanj mot den allmänna sjukförsäkringen med allt fler försämringar. Socialpolitik ingår ju inte i den nyliberala agendan därför ska alla trygghetssystem avvecklas så småningom. Medan det sker drabbas de svagaste grupperna i samhället, de sjuka, de handikappade.

Att bli sjuk idag betraktas som ett kriminellt beteende, åtminstone behandlas de sjukskrivna som kriminella individer eller rent av sämre än dessa. Som kriminell får du i alla fall tak över huvudet och mat på bordet vilket inte alltid är fallet för den sjukskrivne.

Om du är långtidssjukskriven anser försäkringskassan att du efter ett års sjukskrivning automatiskt blir frisk och du skall då ställa dig till arbetsmarknadens förfogande. Om du inte klarar av ditt tidigare arbete får du söka ett nytt. Några vikta arbeten för lågpresterande finns inte. Arbetsgivarna är inte intresserade av att anställa sjuka individiver. Följden blir arbetslöshet. Du får då 80 % av din sjukförsäkringslön i ersättning. Blir du ånyo sjukskriven får du 80 % av a-kasseersättningen i ersättning. Det blir hela tiden ett inkomstbortfall vilket är förödande för den enskilde. Söker du socialbidrag för att klara dig måste du först göra dig av med alla tillgångar som hus, bil och ditt sparkapital. Du måste alltså vara totalt utblottad.

Anders Hultbro Folksam skriver:
”Hej, lite skrämmande nyheter om den allmänna sjukförsäkringen i alliansens kölvatten.
Sjukpenningen på 80% ska endast kunna utges i 365 dagar under en ramtid på 450 dagar. För att åter få sjukpenning på 80% krävs en karensperiod på 85 dagar då den anställde är frisk. Om inte så måste den anställde ansöka om förlängd sjukpenning som utbetalas i högst 550 dagar. Förlängd sjukpenning ska högst motsvara 75% av den sjukpenningsgrundade inkomsten eller lönen för de anställda som tjänar över ersättningstaket på 7,5%  prisbasbelopp. Den förlängda sjukpenningen ska samordnas med alla försäkringsersättningar som särskilt avser att komplettera den förlängda sjukpenningen, såväl kollektivavtalade sjukförsäkringar som andra sjukförsäkringar som tecknas i grupp eller individuellt. Så här formuleras det i lagförslaget: Om den försäkrade av arbetsgivare erhåller lön eller försäkringsersättning som utges på grund av att sjukpenning enligt 4& första stycket 3 lämnas, för att samma tid som sådan sjukpenning avser ska denna sjukpenning minskas med det belopp som motsvarar vad den försäkrade erhåller i lön under sjukdom eller försäkringsersättning.” (Sjukersättning ska alltså aldrig få överstiga 75% av lönen oavsett vilka privata eller kollektiva sjukersättningar du har, t. ex AFA grupplivförsäkring. Men regeringen har dock fått backa från detta lagförslag efter hård kritik även från de egna leden. Moderater kan ju också bli sjuka och detta drabbar även de dyrbara privata försäkringarna som de högavlönade kan hålla sig med.)

Vidare skriver Anders Hultbro:
”Samordningen föreslås träda i kraft 1 januari 2009
När den förlängda sjukpenningsperioden är över efter 550 ersättningsdagar upphör rätten till ersättning från sjukpenningförsäkringen. För att återkvalificera sig till försäkringen krävs en karensperiod på 85 dagar då den anställde antingen arbetar eller uppbär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Om man saknar arbete efter att den förlängda sjukpenningsperioden upphör överför försäkringskassan den försäkrade, som mycket väl kan vara helt arbetsoförmögen, dock inte stadigvarande, till arbetsförmedlingens försörj. Om den försäkrade har upparbetat ett arbetsvillkor enligt arbetslöshetsförsäkringen har han eller hon rätt till sådan ersättning, i annat fall måste den försäkrade hänvisas till socialtjänsten för att söka socialbidrag för att klara sin fortsatta försörjning. Notera dessutom att arbetslöshetsförsäkringen beräknas på de senaste 12 månaders inkomster. Därmed blir ersättningen väsentligt lägre än vad personen fick i sjukpenning.”( En långtidssjuk riskerar alltså att hamna utanför systemet att stå utan försörjning när a-kasse och sjukförsäkringsdagarna är förverkade.)

Dessa odemokratiska beslut har regeringen fattat med hänvisning till det stora bidragsfusket. Men hur stort är det? 10 miljarder anges som felaktigt utbetalda socialförsäkringar. Här stämmer inte herr Fölsters påstående om ca. 50 miljarder i bidragsfusk. Nu räknar ju herr Fölster även uttag av kompledighet som fusk, hur han i övrigt fått fram sina siffror vet jag inte. Stefan Fölster är chefsekonom på svenskt näringsliv och den kapitalistiska diktaturens största förespråkare. Men nu håller vi oss till siffrorna 10 miljarder som utgör 2 % av alla utbetalda socialförsäkringar. Två procents fusk är ändå två procent för mycket och de fuskande bör jagas med blåslampa. Men att kollektivt bestraffa alla sjukskrivna som nu sker är ett brott mot mänskliga rättigheter enligt FN: klausulen om mänskliga rättigheter.  Dessa 10 miljarder som betalas ut beror inte endast på den enskilde fuskaren. En stor del av den summan betalas ut på felaktiga grunder genom slarv, stress och bristande rutiner hos försäkringskassan och socialförvaltningen, men automatiskt betraktas du som bidragsfuskare när du blir sjukskriven.

Vi vet att nazisterna fick det tyska folket att tro att Tysklands problem berodde på judarna. Regeringen vill hävda att den svenska ekonomins långsamma tillväxt beror på de sjukskrivna och de bidragsberoende. Nu är bara att vänta att regeringen kommer med den slutliga lösningen. En dag när vi sjukskrivna ställer oss i duschen kommer det kanske inte vatten ur kranarna…