De sociala behoven måste styra budgetramarna

SKP i Gällivare har ett mandat i kommunstyrelsen samt två i kommunfullmäktige.
Vid kommunstyrelsesammanträdet den 1 november 2004 presenterade socialnämnden ett förslag till måldokument som vi inte kunde godkänna. Till efterföljande kommunfullmäktige den 29 november utarbetade vi ett eget förslag som presenterades för kommunfullmäktige. Det vi kraftigast reagerade mot var att verksamhetens målsättning genomgående underställdes ekonomi och budget.
Vi hävdar de tre principerna som antagits av riksdagen 1997 (SOU 1995:5) som handlar om
- människovärdesprincipen,
- behovssolidaritetsprincipen och
- kostnadseffektivitetsprincipen.
Vi hävdar också att budgetramarna i många år varit alldeles för snäva för att socialförvaltningen skall kunna bedriva den verksamhet som faktiskt är lagstadgad. Detta är den rådande ordningen i så gott som hela landet inom den sociala sektorn.
Principerna är rangordnade och kostnadseffektivitetsprincipen är underordnad de båda övriga. Detta är huvudargumentet i vårt förslag.
De tre principerna inleder förslaget till SKP:s måldokument för socialnämnden.

Tiden går och nästa valår närmar sig med stormsteg. Det är dags för SKP att inleda valarbetet och utarbeta ett valprogram där det socialpolitiska programmet är ett av de viktigaste dokumenten för oss på grund av de stora försämringarna som skett under denna valperiod .
Med detta måldokument som underlag hoppas vi få igång en debatt bland våra medlemmar och förhoppningsvis andra sympatisörer som kan bilda underlag till det socialpolitiska programmet som skall utformas.

Gun Isaxon
Ledamot i kommunstyrelsen