Borgmästare för fred manar till aktion


Mayors for peace, som är organisationens engelska namn, har sitt säte i Hiroshima.
I augusti 2005 har 60 år gått sedan USA:s bombningar av Hiroshima och Nagasaki med atombomben.
I maj 2005 samlas 188 länder som har undertecknat avtalet om ickespridning av kärnvapen till en översynskonferens i New York. Frågan blir: Var står vi och vart går vi?

En bred fredsrörelse säger till kärnvapenstaterna: När 183 länder avstod från att skaffa sig kärnvapen så gjorde de det mot garantier att kärnvapenländerna skulle börja nedrusta sina arsenaler. Men ingenting har hänt.

Borgmästarna för fred har startat en kampanj:
De uppmanar alla borgmästare i världen att underteckna ett upprop med vilket man vädjar till sin regering att på New York-mötet nästa år kräva en kärnvapennedrustning.
De tänker närvara i New York med en stark grupp som till delegaterna ska framföra en VISION 2020: Den går ut på att fram till nästa översynskonferens 2010 ha en klar avvecklingsplan för kärnvapen som ska vara förverkligad tio år senare, år 2020.
1 maj 2005 vill fredsrörelsen ordna en demonstration i New York som förhoppningsvis kan samla en miljon människor. Samma dag ska städerna som hörsammat uppmaningen från Hiroshima presentera sig i Central Park. Världen över förbereder sig ickestatliga organisationer att sända representanter till New York så att regeringsdelegationerna känner av trycket från folkopinionen.

Du kan göra en insats
Du kan göra en insats. Du bor i en svensk kommun vars kommunstyrelsens ordförande är kallad av Mayors for peace att ansluta sig till appellen om kärnvapennedrustning. Du kommer att möta argumentet att svenska kommuner inte får syssla med utrikespolitik. Men kärnvapen är en fråga överordnad allt annat och ansvaret för katastrofberedskap ligger hos kommunen. Sverige är inte emot kärnvapennedrustning men frågan måste få en helt annan dignitet. Gå samman med andra där du bor. Hitta vägar att föra fram ärendet till din kommunstyrelse.

Du kan få praktisk hjälp. En video på 45 minuter med engelskt tal skildrar borgmästarnas framträdande i New York i april i år då det hölls en förberedande konferens. Denna film med titeln 2020 Vision Campaign ska inom kort finnas hos Svenska Fredskommittén i Stockholm. Din kommun kan beställa den med E-post från Hiroshima. Den är gratis.

Kampanjen har tagit hjälp av en idé som skolelever i Heidelberg i Tyskland har sjösatt. Rekommendera skolor i din kommun att gå in på de tyska elevernas hemsida och ta reda på ett öppet brev som kan undertecknas. Sverige är hittills bara representerat med ett enda namn, det ser futtigt ut. Där kan man även ta del av hur man kan bygga en symbolisk skyddsmur för folkrätten. Eleverna presenterade en sådan i New York i april och borgmästarna har tagit in den i kampanjen: The Wall of International Law.

Här följer viktiga hemsidor och e-postadresser:
Hiroshima: www.pcf.city.hiroshima.jp/mayors/
E-mail: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
Heidelberg: www.a-vr.org
E-mail: join-in@a-vr.org