Förberedelse för nya sociala nedskärningar

När Pär Nuder definierar grupper av människor som ett köttberg ger han uttryck för den inställning som den styrande byråkratin och storfinansen delar med allsköns högerextremister.
De ser sig som en elit med rättigheter och ett inmurat människoförakt som alltmer liknar de vi känner från historien.
När Hitler pekade ut judarna som en tärande grupp skulle han mycket väl kunnat använda samma begrepp som Nuder, eller när Mussolini såg det arbetande folkets organisering och krav på social rättvisa som det främsta hindret för Italiens utveckling låg dessa uttryck och bedömningar i samma nivå som Nuder använder. Det är samma processer som leder fram till denna inställning vilken återspeglas i uttryckssättet. Som man umgås lär man sig.
Det socialdemokratiska ledargarnityret har såväl i Sverige som internationellt närmat sig den ekonomiska eliten, storfinansen och företrädarna för monopolföretagen, i sitt ställningstagande. Socialdemokraterna har alltmer blivit den främsta garanten för deras intressen. Det är ingen tillfällighet att Schröder i Tyskland och Blair i England för en politik som till alla delar ligger i storfinansens intresse och inte skiljer sig från företrädarna på den borgerliga kanten. Thatcher och Reagan har blivit deras förebilder. Samma politik för Göran Persson i Sverige och då måste man naturligtvis omge sig med medarbetare som kan föra fram deras budskap också.
Pär Nuder är inget annat än en byråkrat som i hela sit liv blivit försörjd av samhället, bland annat av de 40-talister som han nu definierar som ett köttberg.
Man skulle kunna skratta åt uttrycket och se det som ett dåligt skämt eller ett illa valt ord när Pär Nuder använde det på SE-bankens frukostmöte för den svenska finansmarknadens aktörer, samma krafter som alltid har fört högerreaktionen till makten.
Pär Nuder själv anser att det var ett starkt uttryck för att förklara demografiska problem och hur viktiga 40-talistererna är.
Så vill man också från de styrande och deras lydiga knähundar bland massmedia att vi skall uppfatta det. Men skrattet liksom fastnar i halsen när man tänker på den politik som åsyftas. Den innebär jakt på sjuka, arbetslösa, socialt utslagna och andra människor som på grund av sociala omständigheter hamnat i utanförskap och en svag situation. Är dessa grupper också ett köttberg som utgör ett hinder för samhället?
Finansminister Pär Nuder fick efter sitt framträdande möjlighet att förklara hur problemen skulle lösas, men svaren uteblev som vanligt, det var bara den vanliga mantran om att fler måste arbeta, vi måste arbeta längre och om ökat stöd till företagen.
I oktober gjorde han en deklaration, då som samordningsminister, i en riksdagsdebatt med borgerligheten angående vänsterpartiet och dess samverkan med regeringen. Då sa han: ”Kommunismen är oförenlig med de värderingar som socialdemokratin alltid stått för: alla människors frihet, lika värde och demokrati. Av både principiella och personliga skäl kommer jag att bekämpa kommunismen så länge jag lever.”
Då kan vi konstatera: Att stämpla stora grupper av folket som ett köttberg är ett uttryck för den socialdemokratiska synen på människors lika värde, och det är inget skämt när en minister i ett förberett tal använder sig av en sådan definition.
Den verkliga orsaken till Pär Nuders angrepp och uttalande var de pågående förberedelser till ytterligare social nedrustning. Bl.a. har man tillsatt en utredning om socialförsäkringssystemet och dess nivåer som skall lägga fram sitt resultat efter valet 2006. (Inte före valet, förstås, man vill ju vinna röster först).
Då har man behov av att utse och marknadsföra fler syndabockar i god tid, nu är det demografiska problem som ”tvingar” regeringen till nedskärningar.
Regeringen gör vad storfinansen och monopolföretagen förväntar sig, för att de skall kunna fortsätta styra utvecklingen i sina intressen. Då får det inte finnas några hinder i form av ett kollektivt socialförsäkringssystem, allt skall lösas privat och individuellt för då blir det lättare för dessa mörka krafter att styra politiken i sitt intresse och man får även tillfälle att göra profit på människors behov av social trygghet.

Vi kommunister har en annan syn på hur problemen skall kunna lösas, vi ser inte den egna befolkningen som orsaken till problemen, utan vad som orsakar problem är storfinansens och marknadskrafternas oinskränkta makt, en makt som ökas ytterligare med anslutningen och verkställandet av den nyliberala politiken som EU förespråkar.
Kommunisterna verkar för en politik i det arbetande folkets intressen, en politik som ändrar på de fördelningsprinciper som nu råder, där en allt större del av rikedomarna som skapas i samhället överförs till kapitalisterna och de rika. Vi vill använda våra ökade rikedomar till arbetstidsförkortningar, pensioner, kollektivt socialförsäkringssystem, skolor, sjukvård och andra områden som ingår i den sociala välfärden.
För den politiken kommer vi att verka under 2005 och önskar hela det arbetande folket ett Gott Nytt År i kampen mot storfinansen och dess medlöpare, i kampen för en socialistisk politik.
Jan Jönsson