Från Västkusten
– LITE NYTT

Ni som läser RIKTPUNKT tycker kanske att jag skrivit för mycket om Västra Götalandsregionen. Men det har sin förklaring. För några år sedan beslutades att landsting på ett par områden på prov skulle slås samman och bilda regioner för att sköta sjukvården tillsammans. Politikerna i dessa regioner skulle också ta över en del uppgifter från Länsstyrelserna. Detta skulle leda till bättre och billigare sjukvård, och länstyrelseärenden överfördes från tjänstemän till valda representanter.
Nu har försöken pågått ett par år. Hur blev det? Det blev tvärtom.


Fler politiker och tjänstemän

Så vitt jag uppfattat så har sjukvården försämrats i hela landet, men i vår Region har den försämrats extra mycket. Politikerna, som skulle bli färre, har blivit fler liksom antalet tjänstemän. Ansvariga politiker pratar bara om att dra ner på sjukvården. Vårdcentraler läggs ner, avgifterna ökar gång på gång, vissa sjukdomar skall inte behandlas på samhällets bekostnad, utan den enskilde får betala själv. Det förefaller som om inriktningen är att det första läkarna skall titta på är de två första siffrorna i personnumret. Inte för att dom vill det utan för att dom måste.


Viktiga ärenden
Självklart tror de flesta att när Regionens styrelse sammanträder, då diskuteras viktiga sjukvårdsfrågor under många timmar. Men ingalunda. Låt oss titta på ett sammanträde ungefär när detta skrivs.
Då samlas 17 regionråd med löner på 42.770 i månaden, 972 i traktamente, fria bilar och ersättning för den skatt som utgår för den förmånen och fria telefoner. Där sitter deras ersättare med 6.400 i månaden och traktamente. Ett stort antal tjänstemän. Med 20-30 punkter på dagordningen och 100 sidor text eller mer, så tror man gärna att det blir ett långt sammanträde. Anslagen tid är 60 minuter, men jag har inte upptäckt att något sammanträde varit längre än 45 minuter. Det beror på hur snabb ordföranden är att läsa ärendenas rubriker och klubbar beslut. Denna församling träffas en gång i veckan.

Vilka ärenden
Vilka ärenden behandlades denna gång? (Någon större skillnad är det inte från gång till gång). Självklart tror man att ärendena gäller sjukvårdsområdet. Döm själva. Rubriker: Plan för krisdelningsnämnden; Förslag till ökade arvoden till stödpersoner; Komplettering till resereglemente; Yttrande över mångkultur i praktiken; Angående cyklar i allmänna kommunikationsmedel; Utnyttjande av sjukvårdslokaler (uthyrning till privatläkare); Modern storstadspolitik…
Om man är generös ( som jag är),så kan man hitta ett par ärenden som synes beröra sjukvården: l. Konkurrensresultat inom tandvården. 2. Hälso- och sjukvårdens regionsutvecklingsfaktor (Vad det innebär är jag inte kompetent att söka förklara.)


1 140 politiker
Antalet politiker inom regionen har beräknats till 1.140 personer. Hur mycket själva sjukvården kostar går inte att få uppgift om. Det finns för många poster för att få fram sådan uppgift. Men att politikerna kostar minst 100 miljoner är ett faktum - kanske snarare 150 miljoner.
Men nu skall man minska antalet politiker. Hälso- och sjukvårdsnämnden skall minska från 30 till 7 ledamöter. Men samtidigt ökar man antalet på ett annat ställe.
Jag har inte funnit att det finns någon som vill behålla regionssystemet utom de 1.140 politikerna och ett stort antal tjänstemän. Alla är missnöjda,, sjukvårdsanställda liksom allmänhet. Om det sitter en liten grupp och låtsas vara Länsstyrelse så låt dem fortsätta med det – men slopa experimentet med Regioner.


Västkustfiskarna är ilskna

Fiskeriverkets beslut angående trålfiske på Västkusten har retat upp de aktiva fiskarna. Nu tillåter man trålfiske inom fyra sjömil från kusten och det är lika effektivt som att tillåta torskfiske i Vänern. Det finns ingen torsk där. Men där den finns - där får vi inte fiska. Utförsäljning av fiskeflottan har redan börjat. Men det är inte så lätt. Det är i regel mindre båtar som inte passar där man får fiska torsk och man har ofta stora skulder. Fiskarna önskar en regional förädling av mängden torsk som får fiskas där det finns torsk. Så har man gjort i Danmark. Det skulle inte drabba mindre fiskebåtar så hårt.

Avvakta. . . .
Chefen för havsfiskelaboratoriet i Lysekil menar att man inte skall svartmåla myndighetens beslut. Det går att diskutera, menar han. Fiskarna menar att Göran Persson är alltför följsam till EU. Han tror kanske att han fortfarande har chans att få ett toppjobb inom EU, trots hans stora nederlag i folkomröstningen om EMU. Västkustfiskarna är inga revolutionärer, men dom känner havet och dess "invånare." Och så är dom fria yrkesutövare och inte byråkrater.

Olof Nilsson