INSPEKTIONEN FÖR
STRATEGISKA PRODUKTER
(ISP)
   
2003-11-26 Dm 3154/2003

Svensk vapenexport


Bästa Astrid,

Med anledning av att du sänt ett antal brev till oss med uppropet att stoppa vapenexporten vill jag ge dig följande svar.

Enligt gällande lagstiftning beslutar Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om utförseltillstånd i krigsmaterielärenden.

Beslut om vapenexport regleras i enlighet med lagen (1992:1300) om krigsmateriel, förordningen (1992: 1302) om krigsmateriel, praxis och de riktlinjer som regeringen lagt fast. Det innebär att varje exportaffär skall prövas innan ett utförseltillstånd beviljas. Det handlar således om att en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet måste beaktas.

Riktlinjerna anger att en balans måste finnas vid varje exporttillfälle mellan Sveriges försvars-, säkerhets- och utrikespolitiska intressen. I en och samma situation kan vissa riktlinjer tala för fortsatt export, medan andra talar emot.

Ett väpnat angrepp som sådant, med eller utan FN-mandat, reser alltid den folkrättsliga frågan om krigsmaterielexporten från Sverige bör stoppas. De folkrättsliga övervägandena är givetvis viktiga, men de måste också balanseras mot den stora vikt vi fäster vid ett internationellt försvarsindustriellt samarbete för att trygga vår egen framtida materielförsörjning, vilket bl.a. redovisas i regeringens proposition 2000/2001: 49 Ramavtal om åtgärder att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin. Ramavtalet godkändes av riksdagen våren 2002.

När de olika riktlinjerna för exporten av krigsmateriel balanseras mot varandra, måste nationens eget intresse ges förtur. Ytterst handlar det om att slå vakt om Sveriges långsiktiga säkerhet. En leveranssäkerhet byggd på långsiktighet är av vitalt säkerhets- och försvarspolitiskt intresse för Sverige. Vårt internationella samarbete bygger på ömsesidighet och Sveriges trovärdighet som samarbetspartner. Det gäller inte enbart på exportsidan utan Sverige är också beroende av import för att säkra våra försvarsbehov. Därfur har vi byggt upp en långsiktig samverkan på det försvarsindustriella området med en rad länder, inte minst med USA och Storbritannien.

Så länge regering och riksdag anser att det finns skäl för Sverige att under vissa omständigheter medge export så kan den inte betraktas som olaglig.

Med vänlig hälsning

Thomas Tjäder
Säkerhetspolitisk rådgivare

Detta brev har jag fått angående vår protestaktion mot den olagliga vapenexporten till krigförande länder. Jag vidhåller fortfarande att den är olaglig. Jag hoppas att ni kamrater fortsätter att maila in en protest så ofta ni kan till isp@isp.se eller skriva till
ISP inspektionen för strategiska produkter
Box 70252
107 22 STOCKHOLM

Vi kan inte skapa fred i världen men att ingenting göra har heller aldrig gett några resultat
Astrid Boman

Till Thomas Tjäder
Säkerhetspolitisk rådgivare

Jag tackar för edert brev. Det kommer att hamna i tryck. Regeringens förklaring till varför de bryter mot gängse lag och förordning finns visserligen redan på webben men alla har ju inte tillgång till datorer.
För omkring snart sextio år sedan stod vi inför samma situation. Sverige stödde även då krigshetsarna genom att tillåta transittrafiken genom landet samt exportera malm till den tyska krigsindustrin. Att vår tids Hitler heter Bush förändrar inte saken.
Du skriver" När de olika riktlinjerna för vapenexporten balanseras mot varandra måste nationens eget intresse ges förtur" Översätt detta till klarspråk: Storfinansens intressen går före folkrätten. Och dessutom kan i krigstid inte garanteras att Sverige kan erhålla de beståndsdelar som behövs för svensk krigsindustri genom import.
Svenska regeringens kringgående runt lagen är skrämmande. Vad ger det för signaler till oss medborgare? Jo, följ lagen så länge den gynnar dig. Varom icke, kringgå den
Den olagliga och omoraliska vapenexporten handlar inte om Sveriges säkerhet. Världsfreden är genom USA: s agerande hotad En nation som för övrigt just nu framställer ännu fler massförstörelsevapen. Genom att exportera samt hyra ut vapen till dessa länder stöder svenska regeringen klart och tydligt USA:s och Storbritanniens orättfärdiga agerande.
Och då är världens säkerhet i fara.
Vi kräver att svenska regeringen åtminstone håller sig till sanningen. Det går inte att säga ett och handla motsatt.
Svenska regeringen stöder kriget i Irak samt USA:s kommande krig som står på turordningen Svenska regeringen stöder USA: s framställning av nya nuc1eära vapen som genom sin småskalighet kommer att vara lätta att sätta in vid konflikter. De förväntas inte ge fler än tretusen civila dödsoffer vid varje sprängning.
Vi, folket, ser tunnheten i er argumentering och vidhåller vår protest

Vänligen
Astrid Boman