Vi vann en delseger – vi kan göra det igen!

I förra nummer av Riktpunkt redovisade vi varför vi säger nej till en konstitution för Europa och skälen till varför vi kräver en folkomröstning.
I korthet kan skälen sammanfattas till att vi inte vill ha en EU-stat styrd av en byråkrati som skall avgöra våra framtida levnadsförhållanden i kapitalets intresse.
Vi vill inte ha en EU-stat med ambitionen att bli en militär supermakt vid sidan om USA som rustas för krig för att kunna säkra monopolkapitalets makt och intressen i hela världen.
Vi vill kunna avgöra våra egna förhållanden och skall inte lägga oss i andra länder och folks angelägenheter för att säkra det svenska monopolkapitalets intressen och profiter.
Vi vill bekämpa imperialismen och storkapitalets dominans över stora delar av världen och över Sverige. Det gör vi inte genom att ansluta oss till deras projekt EU-staten.
Vi ställde på vårt senaste partstyrelsemöte ett öppet brev till regeringen och riksdagspartierna med krav om att regering och riksdag skulle ta initiativ till en allsidig och omfattande information om EU:s grundlagsförslag och därefter utlysa en folkomröstning.
Vi kan nu konstatera, trots det svidande nederlag regering och riksdag led den 14 september vid folkomröstningen om EMU, så fortsätter man på den inslagna vägen att föra in och knyta upp Sverige än hårdare till monopolkapitalets nyliberala EU-projekt.
I riksdagen den 20 november debatterades och fastställdes förhandlingspositionerna för regeringen inför utrikesministrarnas möte i Italien. I stort överensstämmer den fastställda linjen med EU-konventets tidigare förslag, med undantag av små detaljer som inte förändrar konstitutionens karaktär av en konstitution för monopolkapitalets Europa.
Och trots den utlovade respekten för folkomröstningsresultatet den 14 september kör man nu över folkviljan som då kom till uttryck. Riksdagen är i färd med att avskaffa regeringsformens grundläggande paragraf där det står, "All offentlig makt i Sverige utgår från folket". Den brukar tolkas som att det är av svenska folket valda representanter, ansvariga inför de svenska väljarna, som skall fatta beslut som berör dom. EU:s författningsförslag däremot innebär att allt fler beslut kommer att fattas och fler lagar stiftas av personer som inte kan ställas till svars av de svenska väljarna vilket i princip innebär den svenska regeringsformens avskaffande.
Om detta får inte de boende i Sverige lov att ha en uppfattning, de får inte vara med och påverka om regeringens och riksdagens vilja får segra.
Regeringen och riksdagens ovilja att utlysa en folkomröstning beror på att de inser att folket inte skulle låta sig luras en gång till som i omröstningen om EU-medlemskapet. Och viljan att låta folket säga sitt stärks ju inte av att en SIFO-undersökning veckan före riksdagsbeslutet visade att 41 procent av svenska folket skulle rösta nej och endast 19 procent skulle rösta ja i en folkomröstning om EU-konstitutionen. Man kan ju fråga sig om riksdagen överhuvudtaget representerar folket eller om man har valt sig ett nytt folk.
Riksdagens beslut att i princip godkänna EU-konstitutionen innebär inte att vi skall kasta in handduken, utan tvärtom, vi måste arbeta mer för att få till stånd en folkomröstning. Miljöpartiet har tagit initiativ till en namninsamling med krav på folkomröstning. Det är ett bra initiativ och förtjänar allt stöd. Vi kan också samla namnunderskrifter till det öppna brevet som partistyrelsen antog och skicka till regeringen och riksdagen. Den viktigaste kampen för en folkomröstning kommer att bli kampen ute på arbetsplatserna, i fackföreningar och andra massorganisationer, på gator och torg. LO - ledningen måste tvingas att företrädda medlemmarnas vilja och släppa sina ledband till det socialdemokratiska ledargarnityret och monopolkapitalets direktionsrum.
Ungdomen kommer att bli en viktig faktor i den här kampen, därför blir det viktigt att kämpa bland arbetarungdomen och på skolor för kravet om folkomröstning. Nu gäller det att vi mobiliserar så många som möjligt i kampen för demokrati och folkstyre mot monopolkapitalet och dess företrädare, då kan vi vinna igen.
2003 vann vi en delseger, nu gör vi om det 2004 och med dessa ord önskar vi alla kamrater och sympatisörer en God jul, och ett Gott Nytt År.
Jan Jänsson