Kommunistiska partier i Norden samlade till möte i Sverige den 19.-21. september 2003 uttalar

Stoppa ockupationen av Irak

Med doktrinen om "forebyggande krig" fastställer Bush-administrationen USA's rätt till att föra krig mot vilket land som helst som på något sätt är i mottsättning till USA-imperialismens ekonomiska, politiska och militära interessen.
Det sista exempel på "förebyggande krig" är kriget mot Irak, efterföljt av allvarliga krigshot mot Syrien, Iran och Nordkorea.

Det är i dag fullt ut dokumenterat att grunden för kriget byggde på direkta lögner, såväl påståenden om Iraks innehav av massförstörelsevapen som den irakiska ledningens förbindelser till Al Quaida-terrorister. Kriget mot Irak och den fortsatta ockupationen av landet är således enbart dikterat av USA-imperialismens interesse, aktivt understött av några få länder som Storbritannien, Polen och Danmark.

Kommunisterna anser att den nuvarande ockupationen av Irak omgående skall upphöra. Det är det irakiska folkets självklara rätt att välja sin egen regering, utan utländsk inblandning.

Det är FN som skall garantera det irakiska folket rätten att själv få avgöra sin framtid och det är FN som skall se till att dom som har ödelagt landet genom krig och ockupation skall betala för återuppbyggnaden av Irak.

Kommunisterna anser att de nordiska ländernas regeringar klart och entydigt skall ta avstånd från och omgående stoppa allt aktivt deltagande i ockupationen och alla former för medfinansiering av fortsatt imperialistisk ockupation och förtryck av det irakiska folket.

USA's "förebyggande krig" är en allvarlig förbrytelse mot internationell lag och mot FN-stadgan.

Kommunisterna anser att respekten för FN-stadgan skall återskapas som grundlag för internationella relationer mellan självständiga stater. Alla stater skall erkänna FN-stadgan och förpliktigas till att följa denna.. FN:s Generalforsamling skall vara det forum som garanterar detta.

Om inte FN-stadgan utgör en sådan grundlag kommer folkrätt att ersättas av USA-imperialismens globala makt.

Kommunistiskt Arbetarparti - Finland (för fred og socialism)
Kommunistiskt Parti i Danmark
Norges Kommunistiska Parti
Sveriges Kommunistiska Parti