Uttalande från gemensamt möte mellan de kommunistiska partierna i Norden

Det svenska folkets övertygande nej till euron markerade ett avståndstagande från det centraliserade och odemokratiska EU-projektet. Folket röstade för demokrati och mot den nyliberala politik som genomförs i EU.

Det svenska nejet har en ovärderlig betydelse för hela Nordens fortsatta kamp mot monopolens EU. Nu gäller det att bryta allt vidare tal om euron och om olika förbehåll, nu inriktar vi kampen mot EU-grundlagen och därmed mot den europeiska förbundsstat som monopolen vill utveckla.

I Danmark, Finland och Sverige skall det nu föras kamp mot antagandet av EU-författningen.

Kapitalets fyra friheter – friheten till att etablera sig eller icke etablera sig, till att röra sig fritt inom unionen och till att dirigera arbetskraften där den önskar – upphöjs nu av EU-grundlagen till författningsmässig status och ges författningsmässigt skydd.
Ingen tidigare författning har innehållit en sådan bestämmelse.

EU-grundlagen betyder skapandet av en europeisk förbundsstat. Vi avvisar ett samarbete som är dikterat av kapitalets intressen och som via överstatliga lagar och överenskommelser tillintetgör vår nationella suveränitet.

Den europeiska förbundsstaten blir styrt av kommissionen, som är en regering bestående av ämbetsmän och inte folkvalda. Kommissionärerna kan således heller inte avsättas vid ett val. Denna regering får både lagstiftande och utövande makt.
Ministerrådet skall som huvudregel fatta beslut enligt flertalsprincipen eller med kvalificerat flertal. Det betyder att ländernas befolkningstal ingår i flertalsberäkningen. Det ger de stora länderna en fördel på bekostnad av de små länderna i unionen.

EU-grundlagen drar in helt nya politiska områden under EU:s myndighet, samtidig som fler politiska områden än hittills dras in under bestämmelserna om flertalsprincipen. EU-grundlagen innebär också att kommissionen själv kan dra in än fler politiska områden under sitt bestämmande.

Därmed är också EU-domstolens kompetensområde utvidgat. I konsekvens med detta ändras namnet till Domstolen, och det blir här civil-, straff- och arbetsrättsliga frågor kommer att avgöras.
EU:s rättssystem har inga överklagande möjligheter.
.
EU:s så kallade arbetsmarknadspolitik är helt och hållet på kapitalets villkor. EU-grundlagen betyder att vi kommer att se ännu hårdare slag mot den nordiska modellen som bl.a. innebär rätten till kollektiva förhandlingar. Därmed kommer hela den fackliga rörelsen att sättas under angrepp, såsom vi senast har sett det med EU:s hamndirektiv.

EU-anhängarna försöker att sälja EU-staten till oss som en motkraft till den aggressiva, militaristiska USA-imperialismen. Men EU är också imperialistisk. Det syns på WTO-mötena och i Afrika-politiken. Det påstås att EU inte är militaristisk, men utrikespolitiken blir enhetlig för samtliga medlemsländer och innebär en militär uppbyggnad för ”interventioner” över hela jorden. Säkerhets- och försvarspolitik för den nya Europa måste vara förenlig med NATO:s.
Det påstås att EU.s värderingar är bättre än USA:s, att EU är en mer utvecklad demokrati. Sanningen om förbundsstaten EU är att den bygger på helt igenom odemokratiska institutioner.

Dessutom har historien lärt oss att från två konkurrerande imperialistiska stormakter kommer inte fred och harmoni, utan konflikt och krig.

Vi nordiska kommunistiska partier vill fortsätta vårt samarbete i kampen mod EU, informera varandra och hjälpa där vi har möjlighet.
Vi vill också arbeta for gemensamma nordiska möten och konferenser bland fackligt aktiva och förtroendevalda som är EU motståndare.
Vi vill stödja det folkliga motståndet mot EU-grundlagen i de övriga EU-länderna, i synnerhet deras kamp för att få yttra sig i folkomröstningar.

Vi vill arbeta för en mobilisering av folket i Finland och i Sverige för kravet om folkomröstning om EU-grundlagen. I Danmark vill vi arbeta för ett nej vid den kommande folkomröstningen.
I Norge vill vi arbeta för att Norge inte blir medlem av EU. Norges ESS-avtal förhindrar norsk handelsfrihet lokalt och centralt, och avtalet bör sägas upp.

Ett nej till EU-grundlagen innebär ett
JA till egna författningar i våra fyra nordiska länder.
JA till nordiskt samarbete som modell för ett samarbete mellan suveräna stater på grundlag av demokratiska beslut i parlamenten.
JA till de nordiska skattefinansierade sociala rättigheterna.

I de nordiska länderna har nej-rörelsen hela tiden förmått att fasthålla en demokratisk rätt till folkomröstningar. Alla folkomröstningar har inte vunnits av EU-motståndarna, men omröstningarna har visat styrkan i EU-motståndet i våra länder.
Det har betytt, att Norge har hållit sig utanför den europeiska unionen, att Danmark har röstat nej till Maastricht-traktaten och röstat nej till euron, och att Sverige nu också har röstat nej till euron. Enbart Finland är fullt ut med i EMU, men det finska motståndet mot EU-projektet växer.

Norden visar vägen och med ökad styrka går folken in i kampen mot EU-grundlagen och kapitalets nyliberala politik!

Kommunistisk Parti i Danmark
Finlands Kommunistiska Arbetarparti
Norges Kommunistiska Parti
Sveriges Kommunistiska Parti