Nordens kommunistiska partier möttes

I år var det Sveriges Kommunistiska Parti som var värd för de nordiska kommunistpartiernas möte. Mötet avhölls under helgen den 19 – 21 september, ett drygt tjugotal kommunister representerande Kommunistiskt Arbetarparti - Finland (för fred og socialism), Kommunistiskt Parti i Danmark, Norges Kommunistiska Parti och Sveriges Kommunistiska Parti som möttes i de natursköna trakterna vid Barnens By i Hästveda i kamratlig samvaro och politiska diskussioner.
Vi fick gratulationer till SKP och det svenska folket för segern i folkomröstningen om euron, en seger som kommer att få betydelse i hela Norden i kampen mot storkapitalets EU och EMU-projekt.
Årets huvudtema var kampen mot EU:s grundlag, det som storfinansen och monopolkapitalet vill ha som superstaten Europas framtida författning. Kommunisterna var överens om att det är en författning som riktar sig mot de arbetande för att permenenta den nyliberala politik som svenskarna avvisade i den nyligen företagna folkomröstningen. Men också en författning som kommer att militarisera Europa för att det skall kunna ingripa och försvara monopolkapitalisternas intressen över hela världen. En EU-armé skall byggas upp för att befästa den europeiska imperialismens intressen i Europa och världen.
Ordföranden i KPiD Betty Frydensbjerg Carlsson startade disskusionen med en föredragning om den tilltänkta författningen och varnade i synnerhet för dess klart antidemokratiska karaktär, där det mesta av beslutsfattandet överlämnas till byråkrater som inte kommer att vara valbara eller avsättbara av några folkliga opinioner. Det blir en tjänstemannaregering vars huvuduppgift blir att befästta monopolkapitalets dominans över politik och ekonomi.
Författningen slår också fast att EU skall ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och i samband med denna uppbygget av en europaarmé.
Bara i ett fåtal av Europas länder kommer folket att få säga sin mening om författningen i folkomröstningar, Danmark är ett av dessa och den kommer att genomföras nästa år.
I Sverige avser regeringen att tvinga på folket den odemokratiska författningen och har redan påbörjat arbetet med att förändra grundlagen för att så skall vara möjligt. Om inte en stark folklig opinion kan tvinga regeringen att utlysa en folkomröstning är risken stor att det i stället för ”all makt utgår från folket” kommer att stå ”all makt utgår från Bryssel” i den nya grundlagen.
Kommunisterna beslutade på sitt gemensamma möte att arbeta för folkomröstningar och solidarisk stödja varandra i den kampen, och ett gemensamt uttalande antogs.
Även imperialismens ockupation av Irak diskuterades och enigheten om att ockupanterna skall lämna Irak och tvingas att betala för den förödelse och lidande de åsamkat det irakiska folket var stor och fastslogs också i ett gemensamt uttalande.
Vidare diskuterades Athenmötet, en internationell konferens som genomförs i Grekland, Athen, mellan kommunistiska och arbetarpartier varje år.
Det var en givande konferens med intressanta diskussioner som präglades av målmedveten kampanda och det gavs också tillfälle till kamratlig samvaro.
Nästa års konferens kommer att hållas i Finland.

Jan Jönsson