PRENUMERERA PÅ:

Kongress i optimistisk atmosfär

Sveriges Kommunistiska Partis 33e kongress genomfördes i Malmö den 9/10 november. Det var en kongress som präglades av ungdomlighe, beroende på att vårt ungdomsförbund SKU under den gångna kongressperioden har kunnat återupprättas. Kongressen präglades också av det vardagliga arbete som vi utför med och för det arbetande folket på våra arbetsplatser och i bostadsområden. Även kommunalpolitiken fick sin beskärda del och diskuterades.

SKP:s nya partistyrelse.

Partistyrelsens verksamhetsberättelse till SKP:s 33e kongress

Den verksamhetsperiod som denna 33e kongress ska värdera och dra lärdomar av, kan sammanfattas med två konstateranden:
- Å ena sidan ett överhängande hot för imperialistiskt stor krig och dramatiska försämringar på alla levnadsområden som direkt eller indirekt drabbar de flesta människor i vårt land
- Och å andra sidan det kommunistiska partiet,

Sveriges regering måste ovillkorligt, offentligt och omedelbart fördöma USA:s och andras aggressionskrig.

Vid rättegången i Nürnberg efter andra världskriget etablerades sju principer, som har legat till grund för utvecklinen av internationell rätt. Enligt en av dessa principer är det ett Brott mot fred ”att planera, förbereda, påbörja eller föra ett aggressionskrig eller ett krig som bryter mot internationella traktat, överenskommelser eller fördrag”.

Ge vårdyrken högre status och lön.

Under den senaste mandatperioden har vi fått erfara hur vården och omsorgen drastiskt har försämrats till följd av politiken som socialdemokraterna medstöd av vänsterpartiet har fört kommunalt, regionalt i hela landet.
Försämringarna har drabbat mycket hårt både de vårdbehövande, anhöriga och personal. Efter att ha varit ett land med god kvalitet inom äldrevård och omsorg är vi nu ett u-land med sämre kvalitet inom denna sektor än många andra europeiska länder.

6- timmars arbetsdag nu!

Den nya regeringskoalitionen – s, v och mp – har tagit beslut om införande av 6-timmars arbetsdag inom vård och omsorg med bibehållen lön under denna mandatperiod. När, hur och på vilket sätt reformen ska finansieras återstår dock att diskutera.
SKP har länge drivit frågan om 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi ser arbetstidsförkortningen både som en nödvändighet och en möjlighet p.g.a de stora förändringarna som ägt rum inom arbetslivet.

För en social bostadspolitik

Arbetarrörelsens krav om bostaden som en social rättighet står idag längre från sin uppfyllelse än vad det har gjort under många årtionden.
Skyhöga hyror, akut bostadsbrist och ökad segration är den verklighet som möter invånarna i ett ökande antal kommuner. I storstadsområdena är bristerna skriande.

Internationellt

Broderpartier från många håll i världen sände hälsningar till kongressen.
Kinas KP:s centralkommitté understryker i sin hälsning det gemensamma i kampen för fred, demokrati och social utveckling, trots att våra partier arbetar under vittskilda förutsättningar. Kina är fortfarande ett u-land som försöker att få anslutning till den snabba teknologiska utvecklingen i världen.

Hälsning från SKU

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund överbringade de varmaste kamratliga hälsningarna till partiets 33 kongress.
På partiets 32 kongress 1998 antogs en motion om att det kommunistiska ungdomsförbundet måste återupprättas. Motionen gick igenom, och lyckades.

Socialpolitik – annorlunda uttalande

Socialminister – vad är det för post?
Vad har denne månntro på sin lott
Är det att se till alla människors väl
Eller har man till nån sålt sin själ.
Socialdepartement – vad är det för instans
Dom verkar ej finnas någonstans
När lagar dom stiftar – i enighet
Intet platsar i nån verklighet

En starkare och bättre Riktpunkt.

Vi genomför nu en nysatsning på vår tidning både vad gäller utgivning och innehåll.
Under nästa år kommer Riktpunkt att komma ut som månadstidning. Utgivningsdatum blir sista veckan i varje månad med start i slutet av januari. Vi hoppas att detta ska underlätta både lösnummerförsäljning och värvandet av prenumeranter. Riktpunkt blir landets enda kommunistiska månadstidning.

Vad betyder EMU för Sverige?

Den svenska regeringens ansträngningar att förvandla Sverige till en inte längre suverän nation har fortsatt under hösten. I mitten av november beslutade riksdagen att ändra grundlagen så att ytterligare beslutanderätt kan överlämnas till EU. Men man glömde att anpassa den första paragrafen i grundlagen som lägger fast statsskickets grunder.

Riksdagen lämnar villigt ifrån sig Sveriges suveränitet

Riksdagen har nu beslutat att lämna bort de sista resterna av den makt den fått från folket. Man hänvisar till att det ”behövs för att tackla de utmaningar unionen står inför”.
Rent tekniskt är det ju bara en liten operation: ”EG” ersätts med ”EU” i en paragraf i grundlagen. Men i praktiken rör det sig om att få möjlighet att snart lämna bort allt vad som ännu återstår av vår suveränitet.

Omoral på ideologisk grund.

Privilegiesamhället breder ut sig.
Verkställande direktörers löner och pensionsvillkor har antagit rena fantasinivåer och avståndet till ”vanligt ” folk är avgrundsdjupt.
Försvararna av gräddfilssystemet brukar peka på att samhällstopparna i andra länder tjänar ännu mer än v åra ledare inom industri och affärsvärld.

Fackligt dilemma

Att IT- bubblan skulle spricka var väl inte precis någon överraskning för någon med undantag för de slynglar i 20 års åldern som lekte med miljardbelopp. Trots att det som nästan alla visste skulle ske så blev det likväl en mindre katastrof när det inträffade. Värst drabbade är naturligtvis Ericssons och Telias anställda som fått betala slynglarnas lek med sina jobb.

När valresultatet blir konkret

Så har då kommunfullmäktige i Gällivare kommun haft sitt första sammanträde med de nya politiska konstellationerna. Sammanträdet hölls den 25 november i Folkets Hus biosalong i Malmberget.
Kommunfullmäktige blev uppdelat i två block. I det högra finner vi socialdemokraterna som har valt att liera sig med storborgarna.

Uttalande mot EMU

Den enskilde individens tyckande och handlandeutgår ifrån hans ekonomiska förutsättningar och betingelser.
Samma kriterier gäller även för ett samhälle. Svenskt inträde i EMU blir den sista spiken i kistan för Sveriges redan kraftigt urholkade traditionella alliansfria neutralitetspolitik. Därmed upphör den svenska nationella suveräniteten.

Fokus på Bushs inblandning i händelserna den 11 september

I en lång artikel under rubriken ”The Enemy Within” (”Fienden innanför”, brittiska söndagstidningen Observer, den 27 oktober 2002) skriver han om hur, vad han kallar, Bushjuntan använde den 11 september som förevändning för vad som egentligen var en långt i förväg bestämd plan för krig och begränsningar av de medborgerliga rättigheterna

Ideologisk urvattning

Efterdyningarna av årets val skapade kommunalpolitisk turbulens. När nu de kommunala nämnderna och styrelserna tillsätts utifrån valresultatet, får man skåda de mest skiftande ideologiska kulörer som finns i den partipolitiska färgskalan.
I hela vårt avlånga land finns det bara ett fåtal kommuner där något parti fått egen majoritet. Nu riktas istället arbetet in på att skapa konstlade majoriteter genom s.k. valteknisk samverkan och kartellbildningar av olika slag.

Vi ska kämpa tillsammans

Jag vill svara alla insändare om sextimmarsdagen i Kiruna.
Kommunen beslutade 1989 att på prov införa sextimmarsdagen på grund av att det var svårt att rekrytera personal till hemtjänsten.
Det visade sig redan efter en kortare tid att sjukfrånvaron, belastningsskadorna och personalomsättningen minskade. Allt till gagn för vårdtagarna.

Välfärd, fattigdom och tillväxt

Den svenska välfärden, en framtida myt eller en realitet? EMU, den gemensamma valutan kommer att bli den murbräcka som skattesänkarfilosoferna kommer att använda sig av för att minska den svenska välfärden. De framtida kriserna kan inte lösas genom anpassning av växelkurserna, utan man tvingas till andra typer av anpassning, där trycket ökar för en EU-gemensam skatte- och välfärdspolitik, dikterat från kapitalets europeiska ”Mecka” – Bryssel

Om demokratiskt inflytande

Konsum Runby ska nu läggas ned. Inom snar framtid öppnar Hemköp sina portar nära vår butik, en modern mathall med ett hundratal parkeringsplatser.
Vi Runby-bor är förstås inte glada och många av oss önskar att få behålla vår centralt belägna butik, mitt på Runby torg. Det spås att torget kommer att bli ett ganska så dött torg efter detta.

Följ med på LL demon i Berlin!

Den 12 januari så kommer det årliga minnes marschen av Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg, som 1919 mördades på order av de tyska socialdemokraterna, att hållas i Tyskland, Berlin. Demonstrationen är inte bara en minnesdemonstration för att hedra Liebknecht och Luxemburg, utan också en kraftfull demonstration mot krig och imperialism, för fred och socialism.

Från Västkusten
- LITE NYTT

Valresultaten hinner knappast bli klara innan det visar sig att allt kommer att förbli som det varit. Vänsterpartiet ställer upp på Sossarnas gamla politik och Miljöpartiet krånglar lite - men att sitta nära maktens korridorer blev till slut avgörande - man lade sig.

För fred, arbete
och social trygghet åt alla
Ut ur EU -
nej till EMU
Stoppa privatisering och nedläggning av våra gemensamma tillgångar

 

Historieförfalskningen pågår för fullt i samhället.
Läs sanna berättelser om andra världskriget
F ram bokförlag

Box 1566
171 29 Solna
tel 08-829645
e-post: fram@skp.se

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU