ÖPPET BREV
Till SKP:s medlemmar och sympatisörer

Jag tar mig friheten att tillskriva Dig om distriktsstyrelsens politiska syn på framtiden efter årets val här i Norrbotten.
Valet gav oss värdefulla möjligheter att nå till nya människor som såväl brevledes samt via telefonsamtal kontaktade oss angående information och valmaterial.
Valresultatet i Gällivare kommun blev 2 mandat – drygt 100 procent fler röster än vid valet 1998.
I Pajala blev resultatet 1 mandat – med fler röster än vid 1998 års val. Landstings- och riksdagsrösterna är ännu inte räknade men även dessa val visar röstmässiga framgångar.

Vänsterpartiet som utmålats som det socialistiska alternati vet i Sverige gick mot en stor förlust och tappade såväl röster som mandat, inte enbart här i Norrbotten utan i hela riket.
Mer och mer upptäcker svenska folket förlusten av en socialistisk politik i alla dess former.
Norrbottens befolkning reagerar likadant, det vittnar inte minst valförlusterna för vänsterpartiet om liksom den alltmer ökande skaran av röstskolkare och soffliggare – ca 20 procent av väljarkåren.

Denna tysta protest mot rådande politiska förhållanden, vil ket är förståelig, löser inte problemen för de ärligt arbetande människorna och deras sociala betingelser . Situationen försämras istället alltmer.
Nya aktörer med sina smutsiga historiska bakgrunder vädrar morgonluft och gör stora framsteg, i synnerhet på lokal nivå och dessa får därigenom avstamp och fotfäste i enskilda människors tankar och värderingar som resulterar i en alltmer utbredd ras- och främlingsfientlighet.
Den alltmer utbredda världsterrorismen är orsakad av dessa krafter som säger sig vilja kämpa MOT terrorismen , FÖR freden och friheten MEN i själva är det dessa krafter som är ORSAK till världsterrorismen, som driver fram och skapar nyfascismens återuppståndelse. USA, NATO och EU med sina förlängda armar även till Sverige som medlem är upphovet till att folk jorden runt tvingas till kamp för demokratiska mänskliga rättigheter och tillgripa extrema åtgärder som t ex självutplåning i form av levande bomber där oskyldiga drabbas hårdas på båda sidor.
Socialismen och f d Sovjetunionen med övriga socialistiska länder var den motkraft som klarade att hålla fascismen och den kapitalistiska världsterrorismen på avstånd. Den tillit och trygghet som socialismen gav människorna byttes ut mot en allt mer utbredd terror och utsugning världen runt , kraftigt understött av världsimperialismen med USA-NATO-EUs ledarskap. De sociala problemen ökar i allt större utsträckning i den s k svenska välfärden. Skolan, vården och omsorgen blir alltmer läpparnas bekännelse i den politiska debatten som blir alltmer utarmad och får allt sämre innehåll.
Kommuner och Landsting klarar inte av sina skyldigheter gentemot sina medborgare, segregationen och därmed orättvisorna ökar mellan de olika landsdelarna.
Den ekonomiska utsugningen av såväl människor som naturrikedomar till glädje ENBART för börsmäklarna och deras uppdragsgivare UTARMAR Sverige och svenska folket.
Det är kommunisternas skyldighet och uppgift att skapa en värld i trygghet , fred och frihet världen över.

Sveriges kommunistiska parti som bär upp den stolta kom
munistiska traditionen i svensk arbetarrörelse uppmanar Dig att kontakta den närmaste partiorganisationen för att återta uppbyggandet av det raserade och sönderslagna kommunistiska partiet i Sverige.
Distriktsstyrelsen avser snarast anhålla om en Norr-Västerbottnisk konferens om framtiden i norra Sverige.
Är Du intresserad kontakta distriktets partiexpedition , adress: SKP, Torget 9 , 983 32 MALMBERGET, tel 0970-20244.
Eu /Bror Wennström
Distriktsordförande

Kommunisternas krav som SKP i Gällivare vann invånarnas förtroende på och som de inte var villiga att tumma på i förhandlingarna om platser i kommunala styrelser och nämnder:
1. Staten övertar det ekonomiska ansvaret för skolan – vården och omsorgen.
2. Kommunerna tillåts beskatta företagens vinster, eller att kommunerna tilldelas en viss summa ifrån de produkter som utvinns ifrån kommunens natur.
3. Nej till utförsäljning av kommunal ägd egendom.
4. Gratis kollektivtrafik i tätorterna.
5. Staten har det ekonomiska ansvaret för tåg- , flygtrafiken.
6. Nej till långa pendlingsavstånd för skolelever.
7. Nej till nedläggning av nuvarande skolenheter.
8. Nej till fortsatt rivning av bostadsbeståndet.
9. Användning av skogsavfall till täckning av de gråbergstippar som finns i anslutning till gruvindustrin, nej till rötslam ifrån reningsverken i Stockholm.
10. Ny rekrytering av personal till skolan – vården och omsorgen, utgångsläget skall vara behovet inte lönsamheten.
11. Nej till skatte-, avgifts- och taxehöjningar.
12. Ja till billigt ungdoms boende. Ungdomskooperativ till driftkostnad.