Utan plan för sjukhussystemet

Antalet sjukhus i landet har minskat kraftigt, från 118 till 71 under perioden 1980 – 1999.
Som följd av detta har även antalet vårdplatser minskat påtagligt, från 57 800 till 32 800 under tiden 1993 till 1999. Var och en kan förstå att dessa förändringar inte bara haft mycket negataiva konsekvenser flr patienterna utan också stressat sjukhusens personal, med ökad sjukfrånvaro som följd
ORSAKEN till dessa omfattande förändringar är givetvis begränsade resurser för utarmade Landsting och kommuner.
LÅGVATTENMÄRKET nåddes 1996, då landets sjukvård var nere i sin djupaste kris. Men trotts att sjukvården fått och får ytterligare resurser de närmaste åren fortsätter strukturförändringarna.
FÖRKLARINGEN därtill är att skatteunderlaget ökar med endast 2 – 3 procent per år, medan kostnaderna stiger med 5 – 6 procent.
Hösten år 2000 antog riksdagen en nationell handlingsplan för sjukvården, men sjukhusen ingår inte i den.
NU SKRIVER SJUKHUSLÄKARNA via sin fackliga organisation ”Svenska Överläkare Föreningen” att regeringen bör snarast presentera en nationell handlingsplan, som även omfattar landets sjukhus.
UTGÅNGSPUNKTEN för denna plan bör vara kunskapsstyrd vård och inte enbart utgå från resursbegränsningar.
PENGAR behöver tillföras så att Sverige kommer på samma nivå i alla kommuner. Åtminstone 9 procent av 8NP bör tilldelas sjukvården.
LANDSTINGENSnuvarande beställningsorganisationer kännetecknas av låg kompetens och kortsiktighet, där by-politiska hänsyn tycks viktigast. Värnandet om det egna sjukhuset är viktigare än en långsiktig strävan efter vård med tillräckligt underlag för att säkerställa kvalitet och tillgänglighet.
I HÄLSINGLAND bor olika många människor som i upptagningsområdena för Gävle sjukhus och Sundsvalls sjukhus. Med hänsyn till de stora avstånden anser vi att det är ytterst nödvändigt med minst ett rejält akutsjukhus i Hälsingland. (Min kursivering).
OM STATEN tar över, med professionella beställare med kompetens, kommer man över by-politiken. Det är dock viktigt att för de vanliga sjukdomarna och i synnerhet för de äldre, att vården finns i närheten av hemmet. ”Närsjukvård”.
KOSTNADERNA för sjukskrivningar har ökat lavinartat, de senaste tre åren med 20 miljarder kronor. Till stor del beroende på dåliga arbetsförhållanden, både på sjukhusen och på servicehem.

DET BEHÖVS SNARAST en handlingsplan för hela landets sjukhus om inte hela sjukvårdssystemet ska kollapsa.
Einar Johansson