Svart blir vitt - vitt blir svart

Usama bin Laden var USA:s bundsförvante i kampen mot Sovjetunionen. Nu jags han av samma USA som dess värsta fiende. Talibanerna skapades med USA:s hjälp för att bekämpa Sovjetunionen - nu skyr USA inga medel för att bomba bort dem från Aghanistan. Pakistans militärregim var alldeles nyss USA:s fiende, bojkottbelagd och bekämad som ”skurk” - nu är samma regim USA:s närmaste allierade. Norra alliansen i Afghanistan var länge USA:s fiende - nu lyfts dess krigsherrar med hjälp av USA:s bomber upp till regeringsmakten i Kabul. Men en skygga ligger redan vid deras intåg i Afghanistans huvudstad över den amerikanska segerglädjen: Kanske vitt snart ska bli svart igen? Kanske Norra alliansens krigsherrar vägrar att i fortsättningen ta order från Washington? Kriget kommer att bli långvarit, har Vita huset bestämt. Det ska föras tills man ensamt kan bestämma vad som är svart eller vitt i världen.

Enligt FN-definitionen från 1971 tillhörde Afghanistan till världens 25 minst utvecklade länder. På 652 660 kvadratkilometer yta (jämför Sverige 449 964 km2 ) levde ca 17 miljoner människor under feodala resp. förfeodala förhållanden. Omkring 5 procent storgodsägare förfogade över ca 50 procent av jorden, i landets norra del ägde 2 procent t o m 70 procent. Nästan 85 procent av befolkningen levde som bönder, lantarbetare, daglönare, djuruppfödare eller liknande. Delvis existerade fortfarande livegenskap, storgodsägarna underhöll egna fängelser. Omkring 97 procent av afghanerna – bland kvinnorna var kvoten ännu högre - kunde varken läsa eller skriva. En arbetarklass i egentlig mening fanns inte. Först efter aprilrevolutionen 1978 talade man om 5 procent arbetande i den afghanska industrin. Något proletärt klassmedvetande kunde man inte räkna med, både på grund av den utbredda analfabetismen och arbetarnas härkomst – de härstammade från den skikt handverkare och bönder som hade fördrivits från landet men som fortfarande var djupt rotade i de lantliga efterblivna traditionerna och religionen.
Afghanistans Demokratiska Folkparti (ADFP) grundades den 1.1.1965 i illegalitet och hade fram till revolutionen ca 18 000 medlemmar. Dessa rekryterades främst från städernas småborgerliga intellektuella med endast oklara föreställningar om den marxistiska teorin. Officerarna inom ADFP hade med en kupp 1973 störtat monarkin och hjälp den tidigare genom kungen avsatte ministerpresidenten Daud tillbaka till makten. Men när denne steg för steg hade avlägsnat vänsterkrafterna från alla viktiga positioner och på våren 1978 övergick till öppet förtryck av ADFP:s ledning – hela partiledningen med några få undantag häktades och en funktionär mördades t o m på öppen gata –gjorde militären den 27 april 1978 uppror och Daudregimen störtades.
Officerarna befriade partiledningen och övergav statsledningen till ADFP. För att bryta upp de feodala och halvfeodala strukturerna, började revolutionsregeringen omedelbart med att inleda och genomföra åtgärder som jordreform, reglering av äktenskap och skilsmässa och alfabetisering. I detta skede gjordes avgörande fel, eftersom man inte tog hänsyn till Afghanistans sociala och samhälleliga förutsättningar. Så organiserades alfabetiseringen delvis med tvång, flickor och kvinnor skulle utbildas på gemensamma kurser med män.
Bönderna förbereddes varken politiskt eller materiellt för jordreformen, och dessutom tog man ingen hänsyn till stamstrukturerna. Eftersom storgodsägarna ofta samtidigt är stamhövdingar resp. tillhör de högre skikten inom kyrkan, är det mycket problematiskt att dela ut deras jord till medlemmarna inom stammen.
Svåra följder fick faktumet att samtliga regeringsfunktioner besattes med partimedlemmar, utan hänsyn till deras kompetens. Man eftersträvade – i motsats till partiprogrammets principer – inte tillräckligt uppbyggnaden av en bred allians med de nationaldemokratiska krafterna.
Det blev främst två befolkningsgrupper som drog nytta av revolutionen: handelsbourgeoisien och kvinnorna. För att bemöta de kapitalistiska staternas bojkott mot Demokratiska republiken Afghanistan fick handlarna massivt stöd. Med de nya reglerna för äktenskap och skilsmässor förbättrade sig kvinnornas situation avsevärt. Alfabetiseringskurserna och andra utbildningssatsningar, som sträckte sig till studier i olika socialistiska länder, kan, trots de ovan nämnda problemen, med fog betecknas som en revolution i de afghanska kvinnornas liv. De fick tillträde till arbetslivet och erövrade som lärare, läkare, jurister i förvaltning, radio och tv steg för steg positioner i det så länge totalt av männen dominerade samhället. Upp till 80 procent av de anställda inom utbildning och pedagogik och upp till 70 procent inom hälsovården, i massmedia och förvaltning var kvinnor. Som ytterligare ett positivt resultat av de revolutionära förändringar kan en aldrig tidigare skådad politisering bland befolkningen konstateras.
Men fel och utvecklingsbrister samt splittringen inom partiet, som strax före revolutionen endast formellt övervunnits, har utan tvekan spelat kontrarevolutionen i händerna. Redan i slutet av 1979 var regeringens situation så hopplöst att sovjetiskt militärt stöd framstod som ofrånkomligt, om inte Afghanistan skulle bli ett nytt Chile. Med det sovjetiska militära engagemanget från och med 27.12.1979, baserat på art. 4 i det afghansk-sovjetiska vänskapsavtalet och art. 51 i FN-stadgan, fick den afghanska konflikten en ny kvalitet. Den internationaliserades och kontrarevolu-tionen fick, till en början hemligt och senare helt öppet, stöd från de flesta västliga länderna och deras regionala bundsförvanter. I sina nyligen utkomna memoarer erkände f d CIA-direktören Robert Gates: ”e amerikanska underrättelsetjänsterna har sex månader före den sovjetiska interventionen börjat hjälpa de afghanska mudjahedinerna.” Den 3 juli 1979 undertecknade president Carter det första direktiv om hemligt stöd till islamisterna. Från och med denna tidpunkt omstrukturerades islamisterna i regi av CIA och dess pakistanska motsvarighet Inter Service Intelligence (ISI) till slagkraftiga beväpnade organisationer. Ledaren för Islamistiska partiet, ”Gulbuddin Hekmatjar, som arbetade för alla viktiga underrättelsetjänster i denna värld och som har tusentals människoliv på sitt samvete” var CIA/ISI:s favorit bland de sju islamiska grupperna som opererade utifrån Pakistan, enligt tyska nyhetsmagasinet ”Der Spiegel”. Enligt ”Spiegel” upprustades islamisterna under det afghanska inbördeskrigets första tio år officiellt med ”mer än två miljarder US-dollar”. Enbart ”sedan 1987 fraktades från USA årligen mer än 65 000 ton vapen till Afghanistan”. Den absolut största delen av denna dödsbringande hjälp, nämligen ”60 procent av USA:s årliga 700 miljoner dollarhjälpen för det afghanska motståndet” slussades fram till 1991 via ISI till Hekmatjar.
Omorienteringen av den sovjetiska utrikespolitiken under Gorbatjov berörde också Afghanistankonflikten. Babrak Karmal, sedan slutet av december 1979 stats- och partichef, betraktades i Moskva nu som ett hinder för en konfliktlösning och avsattes den 5 maj 1986 som ADFP-generalsekreterare och den 21 november från alla sina funktioner. I hans ställe som ordförande i Revolutionsrådet och ADFP-generalsekreterare trädde Dr. Nadjibullah, ledaren för statliga underrättelsetjänsten. Därmed inleddes också socialdemokratiseringen av ADFP enligt Gorbatjovs idéer. Nästa steg var de sovjetiska truppernas reträtt från Afghanistan som avslutades den 15 februari 1989.
På grund av det nya läget trodde mudjahedinerna och deras internationella bundsförvanter att deras stund nu hade kommit för att slå den ny ensamma afghanska armén och att sopa bort den oälskade regeringen i Kabul. Men med detta hade de, som bekant, ännu på våren 1992 inte lyckats. Om mudjahedinerna hade lyckats att förlägga sitt ”regeringssäte” till Afghanistan, hade de västliga staterna och deras regionala bundsförvanter genast erkänt de internationellt med alla folkrättsliga konsekvenser. Men t o m när president Nadjibullah ställde sin post till förfogande för att bidra till en politisk lösning av konflikten enligt FN-planen, uteblev framstegen.
Den avgörande vändningen inträffade, när delar av parti-, stats- och arméledningen inte längre följde hans anvisningar. Här ska speciellt partigruppen kring utrikesminister Abdul Wakil och milisledaren Abdul Rasjid Dostum lyftas fram som fortfarande spelar en roll i Norra alliansen. De hindrade Nadjibullah från att resa ut ur landet så att han flydde till FN-representationen i Kabul. Den nya ADFP-ledningen under Wakil och Nadjibullahs efterföljare A. R. Hatef beslutade att överlämna makten till mudjahedinerna, vilket skedde i april 1992. S. Modjadedi, mudjahedinernas exilpresident, blev förste president i den Islamska staten Afghanistan.
Men den av folket hett efterlängtade freden återvände inte med detta maktövertagande. I och med att islamisterna prioriterade sina egna politiska och ekonomiska intressen var de inte i stånd att gemensamt regera landet. Tvärtom, kriget fortsatte i ordets sanna bemärkelse mot det afghanska folket och bland islamisterna själva med en aldrig skådad brutalitet. Kabul och de andra stora städerna sjönk ner i aska och ruiner. Vad som återstod av den afghanska huvudstaden delades upp i sex zoner för de olika islamistiska grupperna. Zongränserna minerades. Staden bombades till bara ruiner kvarstod. Den bestörta befolkningen kunde inte fatta varför de som tidigare sagt sig vara glödande försvarare av en hotad islam, nu förde ett obarmhärtigt krig mot varandra.
I detta läge började mudjahedinerna spela ”nationalitetskortet”. Nu fortsatte man att kämpa vidare under flagg av en viss stam eller folkgrupp, utan att mudjahedinerna ens hade en tillstymmelse av perspektivet att uppfylla sina internationella skyddsmakters uppdrag: att fullständigt kontrollera landet för att öppna och säkra handelsvägarna från Pakistan till Mellersta Asien. Detta historiska misslyckande av islamisterna stod i bjärt motsats till deras utländska uppdragsgivares politisk-ekonomiska intressen. De ville ha en regim som lydigt skulle samarbeta med USA och Pakistan och som dessutom var i stånd att skapa stabila politiska förhållanden för att förverkliga det amerikanska och pakistanska kapitalets önskemål.
Mudjahedinernas misslyckande blev födelsestunden för talibanerna som organiserad kampenhet på krigsskådeplatsen Afghanistan. Trots att de först i september 1994 uppträdde offentligt, hade de redan 1985/86 av general Aslam Beg, Pakistans f d generalstabschef, i nordöstra Afghanistan formerats såsom militär kraft. Där hade man utbildat dem på ”madrasja” – de islamistiska skolorna - religiöstfundamentalistiskt och militärt. De flesta rekryterades bland Afghanistans föräldralösa barn, som befann sig i flyktinglägren i Pakistan. Talibanerna användes till en början under omedelbart kommando av den pakistanska armén och ISI enligt de olika mudjahedin-gruppernas behov. Enligt general Beg har madrasjaskolorna ”generöst finansierats av regeringarna i Pakistan och Saudiarabien och kanske även USA”.
Den afghanska befolkningen, som med varje ny gruppering på nytt förknippade hoppet om fred har under tiden kommit till insikten att talibanerna är Pakistans marionetter. I Afghanistan talas många olika språk, men talibankommandörerna förstår av de två huvudspråken dari och pashtu endast en mycket speciell pashtudialekt. För att kunna kommunicera med befolkningen behöver de tolkar. Utan direkt inblandning av Pakistans armé skulle talibanerna aldrig lyckats att erövra den största delen av Afghanistan.
Talibanerna och deras motståndare i Norra alliansen (som USA nu massivt stödjer och skickar in i elden – red) – Rabbani och den nyligen i ett attentat mördade Massud, milisledaren Dostum och den shiitiska gruppen Hezbe Wehdat – har (innan 11 september – red) flera gånger mötts och kommit överens om grundprinciperna för en förenad regering. Samtidigt fortsatte de sina väpnade kamphandlingar med ökad styrka.
Afghanistan skulle ha ett perspektiv om det skulle lyckas att bilda en civil regering på bred bas med hänsyn till landets etniska mångfalt och till de existerande beväpnade grupperingarna. Men en sådan politisk lösning skulle endast kunna åstadkommas om den utländska inblandningen upphörde, som styr Afghanistankonflikten. Under ledning av FN eller – ännu bättre – av de Alliansfria staterna, vars medlem Afghanistan fortfarande är, skulle förutsättningar för en civil uppbyggnad kunna skapas. Uppgiften att göra Afghanistan åter beboeligt är utan internationell hjälp, t ex vid röjningen av 10-11 miljoner landminor, omöjligt att genomföra. Med tanke på vissa västliga länders ansvar för det indirekta deltagande i förstörelsen av Afghanistan i och med deras årtiondelånga stöd för mudjahedinerna, har de en moralisk och politisk plikt att aktivt medverka i landets återuppbyggnad.

Av Dr Martin Buraki
Autoren är lärare i internationell politik vid universiteten i Marburg, Münster och Kassel
i Tyskland. Denna artikel om utvecklingen i Afghanistan skrev han innan den 11 september för tidningen Rotfuchs.

Några av landvinningarna efter Aprilrevolutionen
* Genom jord- och vattenreformen erhöll mer än 300 000 jordlösa bondefamiljer egna jordlotter
* Staten byggde bostäder och barnstugor
* Ca två miljoner människor lärde sig läsa och skriva
* För första gången i landets historia grundades fackförbund, demokratiska ungdoms- och kvinnoorganisationer och kulturförbund
* Sovjetunionen levererade i stor omfattning vaccin mot kolera och smittkoppor för befolkningen, medicin mot malaria och 200 000 doser vaccin mot tyfus, sjukvårdsutrustning och sjukvårdspersonal.
Sovjetunionen gav omfattande stöd för att utveckla en egen industri i landet i 170 statliga företag - bl a vattenkraftverk, kolgruva, textilindustri, bröd- och sockerkombinat, bilreparation och konstgödselproduktion