Vapen för en Ny Världsordning

Den viktiga debatten om den globala uppvärmningen inom FN:s ram ger oss inte hela bilden av klimatförändringen. Växthuseffekten är förödande för ozonlagret. Men jordens klimat kan också modifieras med en ny generation av sofistikerade ”icke-dödliga vapen”. Både USA och Ryssland har nu uppnått kapacitet att manipulera klimatet.

I USA fulländas teknologin genom HAARP-programmet (”High-frequency Active Aural Research Program), som är en del av det nya vapensystemet SDI (Strategic Defence Initiative, alltså ”Stjärnornas krig”). Nya vetenskapliga bevis talar för att HAARP är helt funktionsdugligt och ger möjlighet att utlösa översvämningar, torka, orkaner och jordbävningar. Militärt sett är HAARP ett massförstörelsevapen. Det är också ett redskap för erövring. Det är ett verktyg med vilket man selektivt kan destabilisera jordbruket och det ekologiska systemet i en hel region.
Det finns inga bevis för att den dödliga teknologin verkligen har använts, men FN borde ta upp denna ”miljökrigsföring” i den pågående debatten om klimateffekterna av växthusgaser.
Trots att det finns en betydande samling vetenskaplig kunskap, har frågan om avsiktliga klimatmanipulationer för militärt ändamål aldrig tagits upp på FN:s dagordning om klimatförändringar. Varken regeringsdelegationerna eller miljögrupperna som deltog i klimatförhandlingarna i Haag väckte frågan om inte också väderkrigföring och tekniska metoder för miljömodifiering är relevanta. I stället koncentrerades uppmärksamheten på Washingtons totala vägran att följa vad USA åtog sig i Kyoto 1997 om begränsningar i koldioxidutsläppen.
Den militära teknologins effekter på jordens klimat blev inte föremål för någon diskussion eller oro. Debatten inskränktes snävt till enbart växthusgaserna. Och att det blev så det gynnar bara Washingtons strategiska och militära mål.

Väderkrig
Dr Rosalie Bertell, en allmänt erkänd vetenskapsman, bekräftar:
”I USA arbetar militärens vetenskapsmän på att kunna utnyttja vädersystem som möjliga vapen. Bland metoderna ingår att höja stormstyrka och torka ut floder i syfte att åstadkomma riktad torka eller översvämningar.” (The Times, London, 23 november 2000)
Redan på 1970-talet hade den dåvarande amerikanske säkerhetsrådgivaren Zbigniew Brzezinski förutsett detta i sin bok ”Between Two Ages”:
”Med teknologin kommer stormakternas ledare att kunna bedriva en hemlig krigföring där bara ett minimum av militära styrkor behövs. Tekniska metoder för att modifiera vädret kan utnyttjas för att skapa långa perioder med torka eller stormar”.
Marc Filterman, en f.d. fransk officer, skildrar i stora drag flera olika typer av ”okonventionella vapen” där man använder radiofrekvenser. Han talar om ”väderkrig” och menar att USA och Sovjetunionen redan på 1980-talet ”behärskade den kunskap som behövs för att släppa loss plötsliga klimatförändringar (orkaner, torka)”. Med dessa tekniska metoder kan man ”sätta igång atmosfäriska störningar med extremt låga radarfrekvenser” (Intelligence Newsletter, 16 december 1999).
I en simulationsstudie om potentiella framtida krigsscenarier vill det amerikanska flygvapnet kunna utnyttja sådan teknologi:
”USA:s luftstyrkor måste ’äga vädret’ genom att utnyttja den kommande teknologin samt rikta in sig på att utveckla dessa tekniska metoder för krigföring. Vädermodifiering erbjuder den krigförande omfattande valmöjligheter för att besegra eller betvinga motståndaren. Det gäller allt från att understödja egna eller störa fiendens operationer genom mera småskaliga och skräddarsydda vädermodeller till att helt behärska de globala kommunikationerna. Vädermodifiering kommer säkert att bli en del av USA:s nationella säkerhetspolitik, med såväl nationella som internationella användningsområden. Regeringen kommer att bedriva en sådan politik, i olika grad beroende på vilka intressen som finns.” (Air University of the US Air Force, AF 2025 Final Report, www.au.af.mil./au/2025)

HAARP
Programmet om högfrekvensljud, HAARP (”High-frequency Active Aural Research Program”), som amerikanska flygvapnet och flottan tillsammans bedriver i Gokoma i Alaska, tillhör den nya generation av sofistikerade vapen som ingår i Stjärnornas krig. Arbetet leds av Air Force Research Laboratory’s Space Vehicles Directorate.
HAARP består av ett system av kraftfulla antenner som kan skapa ”kontrollerade lokala modifieringar i jonosfären”.
Vetenskapsmannen Dr Nicholas Begich, som är aktivt i kampanjen mot HAARP, beskriver systemet:
”En teknologi med strålar av superstarka radiovågor. Dessa kan lyfta delar av jonosfären (det yttersta lagret i atmosfären) genom att en stråle riktas mot ett område och hettar upp detta. Elektromagnetiska vågor studsar tillbaka mot jorden och tränger igenom allt. Levande som dött.” (Nicholas Begich och Jeane Manning, ”The Military’s Pandora’s Box”, Earthpulse Press, www.xyz.net/^nohaarp/earthlight.html. Se också HAARP:s egen hemsida, www.haarp.alaska.edu)
Dr Rosalie Bertell liknar HAARP med ”ett gigantiskt värmeelement som kan orsaka omfattande rubbningar i jonosfären och skapa inte bara hål utan långa skåror i det skyddande lager som annars skulle hindra dödlig strålning från att bombardera planeten” (Briarpatch, januari 2000).

Förvilla opinionen
För allmänheten har HAARP framställts som ett program för vetenskaplig och akademisk forskning. Men amerikanska militära dokument tyder på att huvudsyftet med HAARP är just att ”utnyttja jonosfären för försvarsdepartementets ändamål” (Begich och Manning, op cit).
I en studie från det amerikanska flygvapnet hänvisas det visserligen inte uttryckligen till HAARP-programmet, men det framhålls ändå hur ”framkallade jonosfäriska modifieringar” kan användas för att ändra väderförhållanden och förstöra fiendens kommunikationer och radar (Air University, op cit).
Enligt Dr Rosalie Bertell är HAARP en del i ett integrerat vapensystem som kan ha förödande miljökonsekvenser:
”Det tillhör det intensiva och alltmer ödeläggande program som har pågått i 50 år i syfte att förstå och kontrollera den yttre atmosfären. Det vore fel att förbise kopplingen mellan HAARP och det rymdlaboratorium som USA planerar. HAARP är en integrerad del i en lång historia med forskning och utveckling i rymden för militära ändamål. Tillsammans får dessa projekt militära konsekvenser som är oroande. HAARP/rymdlaboratorium/raketer, det är en skrämmande kombination. Med den får man förmågan att avlossa mycket stora mängder energi, jämförbart med en vätebomb, genom laser och partikelstrålar mot ett mål var som helst på jorden. Man kommer säkert att försöka sälja hela projektet till allmänheten som en rymdsköld för att hindra inkommande vapen. Eller, för de mer lättrogna, som ett verktyg för att reparera ozonskiktet.” (Rosalie Bertell, Background of the HAARP Program, 5 november 1996, www.globalpolicy.otg/socecon/envronmt/weapons.htm)
Förutom möjligheten till vädermanipulation kan HAARP användas för andra liknande mål:
”HAARP kan medverka till väderförändringar genom att man intensivt bombarderar atmosfären med högfrekventa strålar. De lågfrekventa vågorna med hög intensitet som uppstår kan påverka människors hjärnor. Man kan inte utesluta att det har effekter på jordskorpans rörelser.” (Begich och Manning, op cit)
HAARP kan allmänt modifiera jordens elektromagnetiska fält.
Det är en del av den arsenal med elektroniska vapen som amerikanska militära forskare anser ge ”en varsammare och snällare krigsföring” (Don Herskovitz, ”Killing Them Softly”, Journal of Electronic Defense, augusti 1993,
www.jedefense.com).

Nya Världsordningens vapen
HAARP ingår i den Nya Världsordningens vapenarsenal som upprättas för Stjärnornas krig, SDI.
Från militära kommandocentraler i USA kan man totalt destabilisera andra staters nationella ekonomi genom att manipulera klimatet.
Och viktigast är: man kan sätta igång en sådan militär operation utan att fienden förstår det, till en minimal kostnad och utan att behöva använda den militära personal och utrustning som skulle behövas i ett konventionellt krig.
Om HAARP kom till användning, skulle systemet få förödande effekter för världens klimat. Mot bakgrund av USA:s ekonomiska och strategiska intressen kunde det utnyttjas för att selektivt modifiera klimatet i olika delar på jorden och destabilisera jordbruk och ekologi.
Det är också värt att notera att USA:s försvarsdepartement har lagt ned betydande resurser på att utveckla underrättelse- och övervakningssystem för väderförändringar. Rymdstyrelsen NASA och försvarsdepartementets National Imagery and Mapping Agency framställer ”bilder för studier av översvämningar, erosion, jordskred, jordbävningar, ekologiska zoner, väderprognoser och klimatförändringar” med data som kommer från satelliter. (Military Space, 6 decmber 1999)

Ett lojt FN
I den klimatkonvention som antogs vid 1992 års toppmöte i Rio de Janeiro föreskrivs:
”Staterna skall, i enlighet med FN-stadgan och internationell rätt, säkerställa att det inom deras jurisdiktion inte förekommer aktivitet som skadar miljön i andra stater eller i områden som inte tillhör någon stat.”
Man kan också påminna om den internationella konvention som antogs av FN:s generalförsamling 1977. Konventionen förbjuder ”sådana militära eller annars fientliga tekniska metoder för miljöförändring som har omfattande, långvariga eller svåra effekter”. Både USA och Sovjetunionen undertecknade konventionen. Enligt konventionen avses med ”tekniska metoder för miljöförändring” varje teknik som ändrar, genom en avsiktlig modifiering av de naturliga processerna, jordens dynamik, sammansättning eller struktur, inbegripet dess biosfär, litosfär, hydrosfär och den yttre rymdens atmosfär”.
När bestämde FN sig för att bortse från 1977 års konvention, liksom från sin egen stadga? Och att utesluta från sin dagordning sådana klimatförändringar som är resultatet av militära program?

Europarlamentet erkänner HAARP:s effekter
Med anledning av en rapport från Maj Britt Theorin, som alltså är socialdemokratisk parlamentsledamot, hölls i februari 1998 en offentlig utfrågning om HAARP-programmet i Europarlamentets utrikes- och säkerhetsutskott i Bryssel (European Report, 7 februari 1998).
”Utskottet anser att HAARP, på grund av sina omfattande miljöeffekter, är en global fråga samt uppmanar till en internationell och oberoende undersökning av programmets rättsliga, ekologiska och etiska innebörd. Utskottet beklagar att USA:s regering upprepade gånger har vägrat att lägga fram utredning vid utfrågningen om HAARP programmets risker för miljön och allmänheten.” (European Parliament, Committee on Foreign Affairs, Security and Defense Policy, Brussels, dok nr A4-0005/99, 14 januari 1999)
Men utskottets begäran att man skulle upprätta en utredning (en ”grönbok” på eurospråk) om ”vilka miljökonsekvenser de militära aktiviteterna hade” avslogs lätt med hänvisning till att EG-kommissionen inte hade behörighet att gå in på ”förhållandet mellan miljö och försvar” (”EU Lacks Jurisdiction to Trace Links Between Environment and Defense”, European Report, 3 februari 1999).
Bryssel var ivrigt att undvika en kraftmätning med Washington.

Helt stridsklar
Även om det saknas handfasta bevis för att HAARP någonsin har använts, talar vetenskapliga undersökningar för att systemet är helt operationellt.
Det innebär att USA:s militär skulle kunna använda HAARP för att selektivt modifiera klimatet i ”ett ovänligt land” eller en ”skurkstat” i syfte att destabilisera landets nationella ekonomi.
Jordbrukssystemen är redan i kris, både i utvecklade och underutvecklade länder. Orsaken till det är den Nya Världsordningens politik med bl.a. marknadsliberalisering och produktdumpning. Det är väl dokumenterat hur IMF:s och Världsbankens ”ekonomiska medicin” påtvingas den tredje världen och de gamla sovjetländerna och hur detta väsentligen har medverkat till att de nationella jordbruken destabiliserats. Samtidigt stödjer WTO en handfull västliga storföretag i bioteknikbranschen i deras strävan att påtvinga världens lantbrukare genetiskt modifierat utsäde.
Det är viktigt att förstå kopplingen mellan den Nya Världsordningens ekonomiska, strategiska och militära processer.
I sitt sammanhang skulle HAARP:s klimatmanipulationer (vare sig de är oavsiktliga eller avsiktliga) oundvikligen förvärra utvecklingen genom att försvaga de nationella ekonomierna, förstöra infrastrukturerna och kanske på hela områden driva lantbrukare in i konkurs.
Nog måste nationella regeringar och FN ta tag i konsekvenserna av HAARP och andra ”icke-dödliga vapen” för klimatförändringar.

© Michel Chossudovsky
Michel Chossudovsky är professor i ekonomi vid universitet i Ottawa och har medverkat i Riktpunkt tidigare.