Granskning av äldreomsorgen i Gällivare kommun

Organisation i kris

Granskningens inriktning
Komrev AB har på revisorernas uppdrag granskat socialnämndens verksamhet. Granskningen skall beskriva och bedöma om nämndens verksamhet gällande äldreomsorg bedrivs på ett effektivt och tillfredsställande sätt.

Resultat och revisionens kommentarer
Granskningen har visat att nämndens äldreomsorgsverksamhet kan effektiviseras. Gällivare kommun har under de två senaste åren producerat verksamhet till färre äldre till en högre kostnad och med en utökad personalstyrka. Trots detta finns ohälsa bland personal och ledare. Personalen upplever bristande delaktighet och påverkansmöjlighet i förändringsarbetet samt anger kritik gentemot ledning.

Kommunen har högre kostnadsläge för sin äldreomsorg än jämförbara kommuner i länet.

Vid intervjuerna har framkommit:
· Att ansvar för verksamhet och kvalitetsutveckling saknas
· Att organisationens ansvarsfördelning och beslutsprocesser
är otydliga.
· Brister i personalens påverkningsmöjligheter samt att
vakansorganisationen inte fungerar effektivt.
· En resignerad stämning bland personalen i organisationen

Revisorerna föreslår nämnden bl a att
· Kvalitetsutveckla verksamheten
· Skapa ett utvecklingsprogram för att minska sjukfrånvaron och återskapa arbetsglädjen
· Utveckla organisationsklimatet
· Ta fram en tydligare struktur och arbetsordning kring vakans- och vikarieanskaffningen
· Arbeta med långsiktiga planer för kompetensutveckling och personalförsörjning.
Revisorerna kommer att följa utvecklingen av
kommunens äldreomsorg.