Världskvinnomarschen 2000

Vi lever i en värld som inte är jämlik. År 2000 existerar fortfarande stora skillnader mellan män och kvinnor, mellan Nord och Syd och mellan rika och fattiga.
Världskvinnomarschen är en kampanj som samlar kvinnor överv hela världen för att protestera mot detta, men också för att visa att det finns kraft för att förändra världen.

Marschen genomförs över hela världen. 3 500 icke-statliga organisationer i 145 länder har anslutit sig. Kampanjen genomförs i form av marscher – till fots och med olika färdmedel - , vykortsaktioner och namninsamlingar. Den pågår mellan 8 mars och 17 oktober 2000.

Idén lades fram under FN:s 4:e Kvinnokonferens i Peking 1995, där de kanadensiska kvinnorna föreslog världsomfattande manifestationer mot kvinnoförtrycket.
Syftet är att FN och FN:s medlemsstater ska påverkas att vidta konkreta åtgärder för att avskaffa fattigdomen och säkra en rättvis fördelning av jordens resurser mellan fattiga och rika, mellan kvinnor och män.
Den gemensamma plattformen är FN-konventionen om avskaffande av all slags dikriminering av kvinnor, CEDAW, och handlingsplanen som antogs av konferensen i Peking. Marschen stödjer Joel 2000, kampanjen för avskrivning av de fattiga ländernas skulder till de rika länderna.
Marschen genomförs på olika sätt i olika länder och världsdelar.
En stor avslutningsmanifestation kommer att hållas den 17 oktober i New York. Då ska marscher från hela världen sammanstråla utanför FN-huset och Världsbanken. Miljontals namnunderskrifter kommer att överlämnas till FN:s generalsekreterare.
I Bryssel arrangeras den 14 oktober en speciell Europa-manifestation.
Alla som ställer upp bakom marschens krav kan vara med, enskuilda som organisationer, kvinnor och män.

Konkreta krav i Sverige
Rätt till arbete

Under hela 90-talet har arbetslösheten, och framför allt deltidsarbetslösheten, ökat bland kvinnorna i vårt land. Kvinnorna tjänar fortfarande bara omkring två tredjedelar av männens sammanlagda inkomst och har fortfarande huvudansvaret för hem och barn. Vi kräver:
• alla kvinnors rätt till heltidsarbete
• lika lön för lika och likvärdigt arbete
• sänkt norm för heltidsarbete till sex timmars arbetsdag

Solidaritet
Sverige ska använa alla sina krafter för att minska de ökande klyftorna mellan män och kvinnor och mellan olika länder. Sverige måste utöva påtryckningar i FN så att dess medlemsstater utarbetar en strategi för att reducera fattigdomen. Krig och fattigdom drabbar främst kvinnor och barn. I stället för att exportera vapen bör vi använda våra möjligheter att påverka till att skapa fred och nedrustning. Vi kräver:
• att länderna i trdje världen får sina skulder avskrivna
• att Sverige ansluter sig till de internationella organisationer som kräver demokratisk kontroll av Världsbanken, WTO, skatt på ekonomiska transaktioner och alla nödvändiga åtgärder för att minska de multinationella företagens makt
• ett stopp för svensk vapenexport.

Ett öppet Sverige
I stället för att bygga murar omkring sig bör Sverige ta emot dem som behöver vårt skydd och stöd. Vi kräver:
• respekt för asylrätten och erkännande av flyktingstatus för kvinnor som varit offer för sexualiserat våld i väpnade konflikter och för kvinnor som förföljs på grund av kön och sexuell läggning
• ökade insatser mot segregation, diskriminering och rasism
• att resurserna för integrationsarbete ökas och att hälften av de medel som anslås öronmärks för kvinnor

I Sverige är det SKV, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, som sprider information om kampanjen. Marschen till Bryssel och New York organiseras av paraplyorganisationen Sams, Samverkans forum för kvinnor i Sverige, tel 08-32 22 50