Lögner över lögner

Överallt i Europa kräver hundratusentals människor ett stopp för Nato-kriget på Balkan. Men varken Nato-militärerna eller de politiska makthavarna i de flesta av Västländerna söker på allvar efter en politisk lösning, som så fort som möjligt skulle kunna göra slut på den fruktansvärda flyktingkatastrofen och dödandet på Balkan. Trots energiska förnekanden i Washington och London är nämligen Nato i full fart med att förbereda en markinvasion i Kosovo. Kring slutet av maj ska ca 80 000 Nato-soldater vara beredda att marschera in i den jugoslaviska provinsen. Man räknar kallt med att över två månaders terrorangrepp från luften då ska ha malt sönder så mycket av det jugoslaviska motståndet, att Nato vågar ge sig in i landet.

Som den brittiska tidningen The Observer påpekar, handlar det inte längre om en s k "fredsstyrka", utan om en markstyrka med uppgifter som var helt tabu för en månad sedan. Allt talar för ett nytt Vietnam-krig. För Nato handlar det minst av allt om "mänskliga rättigheter för Kosovoalbanerna. Dessa är bara en bricka i det cyniska spelet om makten på Balkan och, sedan invasionen startat, om Nato:s "trovärdighet". Nato kan till inget pris förlora detta krig, hela världsmaktanspråket står på spel för Washington.

De som stöder Natos markkrigsplaner, som tyvärr även en del svenska politiker, gör sig medskyldiga till folkmord.

Svenska media bortom all objektivitet

Det första offret i ett krig är sanningen, dessa ord har under de senaste veckorna ständigt fått bekräftelse. Att den allra största delen av svenska massmedia helt sanslöst ställt upp på den primitiva framställningen att konflikten i Jugoslavien handlar om "de goda albanerna" och de "onda serberna" har knappast kunnat undgå någon här i landet. Rapporteringen är mestadels så primitivt partisk att man helt enkelt måste bli förbannad över att läsarna, åskådarna och lyssnarna anses vara så dumma att man kan manipulera dem hur grovt som helst.

I denna rapportering finns inga människor på den "serbiska sidan", inget lidande där trots en månads oavbrutna terrorangrepp från världens starkaste krigsmaskin. Partiskheten går så långt att våra medier ännu förnekar fakta, när Nato-högkvarter redan erkänt.

DN 19.04.99, sida 8: "Nato drabbades på söndagen av ett genant avslöjande sedan det visat sig att fel pilot utpekats för att ha bombat en civil flyktingkolonn i Kosovo…" Nato hade förnekat sanningen in i det längsta. När det inte längre höll, erkände man "misstaget" och spelade upp ett tonband med ordväxlingen mellan en pilot och Nato-ledningscentralen, som skulle bevisa krigsmaktens oskuld. Våra medier hade svårt att ens förmedla detta och höll i det längsta på att insinuera att det kanske ändå var serberna som på något kryptiskt sätt låg bakom angreppet på de kosovoalbanska flyktingarna.

Och så kommer serberna med bevis att Nato presenterat ännu en lögn, att tonbandet inte hade med saken att göra! Att den äkta ordväxlingen mellan piloten och Nato:s krigsledning avslöjar en sällan skådad cynism som trots pilotens hänvisning att det förmordligen handlar om civilister utmynnar i ordern: Bomba!

För våra medier finns ingen anledning att reagera nämnvärt, för dem passar också detta in i Nato-parollen om "försvar av de mänskliga rättigheterna". Men man tycker synd om Nato för att ha "drabbats" av att en lögn har avslöjats.

Detta är inget undantag, utan regeln i rapporteringen från Balkan. Olika internationella källor har många gånger hänvisat till t ex sambandet mellan Nato och UCK – här i Sverige spelar det ingen roll. Inter heller UCK:s övergrepp och terror mot befolkningen.

"Massakern i Racak", massmordet mot albanska civilister som för Nato blev alibi till att starta kriget, har avslöjats som lögn. Den 20 januari 1999 skrev Renaud Girad i den franska tidningen "Figaro": "Filmupptagningarna som gjordes under polisangreppet mot Racak säger emot albanernas och OSSE:s version." Girad hänvisade till som OSSE-missionschefen Walkers "överilade brådska" att deklarera att "serberna" var skyldiga till mordet av 40 människor.

Fakta har visat att UCK har försökt att förvandla ett militärt nederlag efter en strid med den serbiska polisen till en seger. Man samlade ihop de i skottlossningen dödade i en massgrav och ljög sedan att de hade avrättats av serbisk polis. Franska journalister har noga undersökt händelserna – men deras rapporter har knappast synts till i de svenska media. Inte heller den senare internationella undersöknings-kommissionens rapport ägnades större uppmärksamhet – eftersom den inte kunde tillstyrka påståenden om en "serbisk massaker".

Tysk insider talar ut

I Tyskland sprids sedan några dagar en förklaring av en högt uppsatt regeringstjänsteman, som i skyddet av den kristna bikthemligheten säger, vad han som insider vet om detta smutsiga krig. Av samvetsskäl vill han att sanningen kommer upp i ljuset, men vågar inte riskera det egna livet. Alla fakta som han sprider håller enligt honom för undersökning:

- Nato och deras stödtrupper känner väl till de verkliga orsakerna till kosovoalbanernas massflykt. Men de spelar cyniskt med den förut beräknade mänskliga katastrofen för att kunna upprätthålla bilden av "etnisk rensning" och övergrepp genom serberna.

-I senaste TV-nyheter har talats om att Nato nu vill börja samla in bildbevis för "serbernas terror". Orsaken är att Nato över huvud taget inte har några bevis, bilder eller faktarapporter som skulle tala för systematisk fördrivning eller deportation av flyktingar genom jugoslaviska special-, armé- eller polisstyrkor.

-Flyktorsaken är enligt tyska försvarsdepartementets interna dokument till ungefär lika delar

- övergrepp av jugoslaviska soldater, vilka delvis har utlösts av angrepp från UCK-styrkor vilka gömt sig bakom kosovoalbanska civilister. Det finns rapporter att jugoslaviska soldater som begår övergrepp genast ståndsrättsligt döms av de egna.

-Nato-angreppen och bomberna

-följder av Nato:s bombardemang som förstörd dricksvattenförsörjning m m i nästan alla städer i Kosovo.

-rädslan att hamna mellan fronterna, i stridslinjen mitt emellan UCK, jugoslavisk militär och Nato-angreppen

-permanent spridning av rädsla och skräckberättelser genom 100 mindre UCK-, Nato- och albanska piratradiostationer på FM-frekvenser i bergen samt propagandasändningar från radio Tirana och en speciellt uppbyggd NATO-sändare.

-omkringdragande terrorgrupper utav den albanska maffian, som pressar fram skyddsavgifter med hjälp av automatiska vapen som de har kvar från det albanska inbördeskriget

-UCK-grupper som uppmanat till "generell mobilisering" och pressar varje man i vapenför ålder till tjänst inom redas styrkor. De som vägrar misshandlas svårt och släpps under dödshot endast fria efter att ha betalt tvångsavgifter och lovat att hålla tyst och skylla misshandeln på serberna

-UCK:s meddelande att Nato snart kommer starta markkriget och inmarschera.

Inom Nato välkomnar man massflykten till en del. Pentagon kommenterade flyktingkatastrofen den 5 april med orden, att när alla flytt kunde man slå till över hela fältet i Kosovo. Inget Nato-land har protesterat mot denna utlänning.

Man vet inom Nato att det inte finns några koncentrationsläger i Kosovo. Och att inga hus har markerats med "S" för att skydda serber. Detta samt påståendet att kosovoalbarner hölls som fångar i Pristinas stadion, var en lögn, som katolska kyrkorepresentanter från Kosovo dementerade i direkt telefonkontakt med den tyska regeringen – men den såg ingen anledning att vidarebefordra sanningen. Dessutom vet man inom Nato, att amerikanska och europeiska privata medier vid gränserna erbjuder upp till 200 000 dollar för videomaterial från flyktingar, äkta eller fabricerat spelar ingen roll.

Nato stöder UCK militärt. Mat, uniformer och utbildare kommer till största delen från Bundeswehr och från USA. Alla ledande UCK- officerare står i ständig radiokontakt till Nato. Nato har redan marktrupper för observation och spaning inne i Kosovo, samtliga tyska och amerikanare med uppgift att upptäcka och anvisa mål för flygangreppen. Nato-officerare är kontaktmän till UCK. Det gjorde förresten USA- och tyska OSSE-observatörer innan bombanfallen.

Nato bryter inte bara mot folkrätten, utan även mot Geneve-konventionen om krigsregler, när man förstör civila mål som t ex militärsjukhuset i Belgrad och Donau-broar. Som de civila Kosovoalbanernas italienske advokat Filippo Robilant – Rugovas rådgivare i Rambouillet – framhöll, hade de mer moderata kosovo-albanerna kring Rugova endast accepterat avtalet efter Robin Cooks löfte att Natos militära aktioner utan undantag endast skulle gälla militära mål och att man skulle göra allt för att både i Kosovo och de andra delar av Jugoslavien skydda den civila befolkningen.

Långsiktig förberedelse

Sedan Clintons tillträde som president arbetar i USA i nära samverkan med Tyskland under codenamnet "Roots" als "covered act" CIA och DIA, en gemensam institution av CIA och Pentagon och tyska tjänster, för Jugoslaviens militära och etniska destabilisering. Varför Jugoslavien? Därför att det är det sista landet på Balkan som inte vill släppa in Nato.

Målet för "Roots" är att separera Kosovo som råvarubas från Jugoslavien genom långtgående autonomi, anslutning till Albanien eller självständighet, separationen av Montenegro från Jugoslavien för att spärra landets sista tillgång till Adriatiska havet och slutligen separationen av Vojvodina som jugoslavisk kornkammare, för att på det viset frammana landets slutliga sammanbrott.

Inte heller dessa avsklöjanden har spelat någon roll i den svenska nyhetsförmedlingen från Jugoslavien.

Historiska paralleller

Det är inte första gången Nato/USA med hjälp av anpassliga medier vill manipulera opinionen för att få stöd för sina militära aggressioner. I dag förnekar ingen seriös källa att de påstådda vietnamesiska anfallen i Tonkingbukten var en amerikansk lögn som inledde Vietnamkriget.

USA avslöjades som grov bedragare efter Gulfkriget mot Irak, där man hade fabricerat filmer som skulle rikta världens vrede mot "omänskliga irakiska soldater vilka dödade spädbarn i sina kuvöser". Ingenting var sant – men kriget mot det irakiska folket pågår ännu.

Sådana lögner av krigsanstiftare har tradition. De tyska fascisterna satte sin egen riksdag i brand för att kunna inleda jakten på kommunisterna i hela Europa, och de startade andra världskriget den 1 september 1939 med de dramatiska orden "Seit den Morgenstunden wird zurückgeschossen" – sedan morgongryningen skjuter vi tillbaka. Men ingen annan hade skjutit innan dess! Tyska radiostationen Gleiwitz hade överfallits av tyska soldater som nazisterna stoppat i polska uniformer, för att skaffa en "anledning" att starta kriget.

Detta bedrägeri är känt i hela världen. Man skulle önskat att det internationella samfundet lärt sig lektionen efter att fascisternas krig kostat mer än 50 miljoner människors liv. Jugoslavien visar att denna lektion är bortglömd, i stället har fabricerade lögner som utlösare av krig blivit en av imperialismen flitigt använd metod.

Barbara Hagel

RIKTPUNKT NR:6