Rör inte A-kassan

Borgarna genomförde en sänkning av ersättningsnivåerna i Arbetslöshets försäkringen, med motivet att genom sänkta nivåer skulle de arbetslösa bli villigare att ta de (o)befintliga jobben.

Socialdemokraterna fortsatte på den inslagna vägen, trots vallöften om motsatsen. När det gällde den utlovade återställningen av ersättningsnivåerna gjorde de tvärtom när de åter hamnade på regeringstaburetterna och sänkte ersättningarna ytterligare. En del av sänkningen har genom arbetarrörelsens kamp återställts, men fortfarande är den inte tillbaka till de 90 procent som gällde innan storfinansen genomförde sin ekonomiska kupp mot Sverige.

Socialdemokraterna lade fram ett förslag om en "bortre parentes", d v s en begränsning i tid av hur länge en arbetslös skulle omfattas av försäkringen, och man fick LO ledningens stöd. Både LO och SAP försökte lasta skulden på de arbetslösa genom att påstå att folk hellre fick en lång försörjningsperiod genom A-kassan än tog de erbjudna arbeten som skulle finnas, trots att nära en miljon människor stod utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Protesterna gick höga i arbetarleden, LO ledningen tvingades backa från uppgörelsen och socialdemokraterna fick bakslag för den föreslagna linjen på sin partikongress.

De arbetande insåg att det inte var de arbetslösa som var ansvariga för massarbetslösheten, utan det kapitalistiska system som vi tvingas leva under.

Trots detta har socialdemokraterna inte gett upp hoppet om att kunna angripa de arbetslösa och skära i arbetslöshetsförsäkringen. Man har tillsatt olika utredningar med syftet att minska "pengaflödet" eller "transfereringarna" till dom som tvingas att utnyttja arbetslöshetsförsäkringen för sin försörjning.

En av utredningarna lade i dagarna fram ett förslag om att de deltidsarbetslösa enbart skall ha rätt till komplettering från A-kassan under ett år.

Motivet är det gamla vanliga, pengar skall sparas på dem som står på den sämre lottade sidan, men man för också fram argument som i och för sig är riktiga t ex att A-kassan inte skall utnyttjas för att ta över det sociala ansvaret som följer av att arbetsköparna betalar en lön som det inte går att leva på genom att enbart erbjuda deltidsarbete. Det ingår i de mänskliga rättigheterna att ha ett arbete med en lön för sin och sin familjs försörjning.

Det skulle naturligtvis vara vällovligt om detta var syftet, men så är inte fallet. Framförallt börjar man då i alldeles fel ända. För att nå målet, måste man via lagstiftning garantera att alla som vill skall ha rätt till ett heltidsarbete. Då skulle man tvinga arbetsköparna att ta det ansvaret som nu bärs av A-kassan.

Förslaget innebär att många deltidsarbetslösa tvingas övergå till heltidsarbetslöshet.

Det är ett cyniskt förslag, särskilt mot den bakgrunden som Göran Persson målar upp om att de "förbättrade statsfinanserna" kan användas för skattesänkningar. Skattesänkningar som vi vet främst kommer att gynna de högavlönade.

Vi är inte kategoriska motståndare mot alla skattesänkningar, vi är för bortagande av de s k egenavgifterna som i synnerhet under de senare åren har drabbat de arbetande och lågavlönade särskilt hårt. Och vi är för att man tar bort onödiga skatter som fördyrar vardagen för den arbetande befolkningen.

För att finansiera sådana reformer vill vi införa produktionsskatt.

Vi är motståndare till generella skattesänkningar som skulle minska samhällets inkomster i en tid då man talar om nedskärningar inom sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg. Tvärtom vill vi öka samhällets inkomster genom ökad beskattning av kapital och andra arbetsfria inkomster. Samhället behöver ökade inkomster för att bemästra alla de sociala orättvisor som idag existerar. Sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg är några områden som skulle behöva betydligt större resurser. Satsningar på dessa områden skulle också kraftigt bidra till att lösa problemen med deltidsarbetslöshet, då skulle alla behövas på heltid.

Den av regeringen föreslagna reformen kommer i stor utsträckning att drabba kvinnor inom den offentliga sektorn som jobbar inom de ovannämnda områdena. 80 procent av de som drabbats av deltidsarbetslöshet är kvinnor, men det är väl ett utslag av förnyelse och jämlikhet inför 20-hundratalet, som regeringsmajoritetens partier s-v-och mp så gärna och mycket ordar om.

Regeringen har bråttom, man har förkortat remisstiden till två månader mot de vanliga tre, för att kunna driva igenom förslaget redan under hösten.

Nu gäller det för alla arbetande att solidariskt bekämpa det här förslaget, för det är bara början, som skall öppna vägen för rasering av ytterligare reformer som arbetarrörelsen under flera decenniers strider tillkämpat sig.

Vi måste återigen ta upp kampen mot försämringar i arbetslöshetsförsäkringen och liksom de arbetslösas förening kräva återställande av ersättningsnivån till 90 procent. Vi kan vara övertygade om att massarbetslösheten kommer att bestå, så länge vi har det kapitalistiska samhällssystemet som producerar för profit, och inte för ett bättre liv för hela mänskligheten.

Jan Jönsson

RIKTPUNKT NR:6