Vårt alternativ: Fred och socialism

Stoppa NATO:s krigsaktiviteter!

Det internationella läget har allvarligt försämrats. NATO med den självutnämnde världspolisen USA i spetsen för ett terrorkrig mot Jugoslaviens folk. USA och flera ledande EU-stater ställer med sin aggression alla internationellt giltiga värderingar om folkrätt och nationell suveränitet åt sida. Etniska konflikter, som har djupa historiska rötter och som på senare år tillspetsats genom imperialistisk inblandning, vill krigspakten NATO "lösa" med bomber. Med propagandafraser om "mänskliga rättigheter" på läpparna kastar de Jugoslaviens folk kosovoalbaner som serber och andra folkgrupper i död och gränslöst lidande. Vad bombningarna har åstadkommit är hundratusentals människor på flykt, sönderbombade bostäder, broar, skolor, fabriker, vattenledningar Underutveckling och fattigdom, som var en utlösande orsak för konflikten, har förstärkts många gånger om.

Kriget på Balkan handlar lika lite om försvaret av mänskliga rättigheter som USA:s krig mot Iraks folk. Dessa krig är led i imperialismens strävan att påtvinga världens folk sina intressen och för tankarna tillbaka till USA:s aggression mot Vietnam.

Kriget förhindrar inte någon katastrof kriget är katastrofen. Och risken är stor att utvecklingen på Balkan leder till ett nytt storkrig med Europa som startplats. Kosovokonflikten kan och måste lösas på fredlig och demokratisk väg, med respekt för Jugoslaviens nationella suveränitet. Hänsyn måste tas till både den albanska och den serbiska befolkningens nationella, kulturella och socialekonomiska rättigheter.

Tyvärr ställer sig den svenska regeringen på krigskrafternas sida. Den svenska utrikes- och försvarspolitiken håller på att inlemmas i Nato:s aggressiva koncept.

Vi kräver att kriget omedelbart stoppas!

Vi kräver av Sveriges regering att ta avstånd från Nato:s krigskrafter!

Den spända internationella situationen är ett resultat av den högeroffensiv som präglar Sverige och hela vår omvärld. Sociala reformer bryts ner, samhällets omsorg om medborgarna kännetecknas av nedskärningar, privatiseringar och ökad utslagning. Hundratusentals människor är utan arbete och kapitalet tillåts att styra och ställa enligt ett ända mål: att öka vinsterna för aktieägare. Människorätt och människovärde mäts i bankkonto och ekonomisk räntabilitet. Klassklyftorna i Sverige blir allt djupare och är tillbaka till 50-talets nivå. Demokratisk inflytande ersätts med kapitalets makt.

Den Europeiska Unionen (EU) fungerar som storkapitalets verktyg för att pressa tillbaka arbetarklassen såväl i Europa som i tredje världens länder .

Miljontals människor tvingas in i arbetslöshet, fattigdom eller på flykt från sina länder för att möta en osäker och oftast diskriminerad tillvaro långt från sina hemländer, familjer och egen kultur.

Mot detta uppmanar vi kommunister till brett folkligt motstånd. Vårt alternativ är ett samhälle som ska präglas av gemenskap och solidaritet, där arbetets ökande vinster inte försvinner i privata fickor utan används för att trygga och utveckla välfärden i hela folkets intresse. Militär upprustning måste ersättas av social trygghet och fredlig samexistens. Den växande sociala klyftan mellan i-länder och u-länder måste överbryggas, industriell utveckling måste komma alla folk till del. I-ländernas etableringar måste styras av äkta jämlikhet och solidaritet, där folkens behov står i förgrunden. Jordens resurser räcker för att skapa arbete och ett värdigt liv åt alla förutsättningen är att rikedomarna fördelas jämlikt.

En sådan utveckling är oförenlig med kapitalets makt och profitsträvan. Därför är vårt alternativ - socialism.

I dagsläget manar vi alla progressiva människor: Gör motstånd mot kapitalets globala ekonomiska och militära offensiv! Gör era röster hörda i alla demokratiska organisationer och föreningar, i den fackliga rörelsen och de politiska partier som har sina rötter i arbetarrörelsen. Vi förväntar oss att fack, socialdemokrati och vänsterkrafter klart tar ställning mot kapitalet och imperialismen.

Kräv arbete, utbildning och social upprustning!

Bekämpa alla försök att skapa motsättning mellan människor med olika nationella, religiösa eller etniska rötter.

Kapitalets internationella rövartåg kräver att de arbetande bygger upp ett bättre samarbete både nationellt och över nationsgränserna.

Nej till EU, EMU, NATO och andra imperialistiska organ och pakter! Utforma 1:a Maj till arbetarklassens kampdag mot krig och imperialism!

Sveriges Kommunistiska Parti,

de svenska avdelningarna av

Bolivias Kommunistiska Parti,

Chiles Kommunistiska Parti

El Salvadors Kommunistiska Parti,

Greklands Kommunistiska Parti,

Irans Tudeh Parti

Iraks Kommunistiska Parti

1 Maj 1999

RIKTPUNKT NR:6